sRPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

LinkedinEsther IJland RPC

De gemeente Amsterdam voert binnen het "Grondbedrijf" de regie op de gebiedsontwikkeling binnen de stad. Dit is een omvangrijk onderdeel waarbinnen veel geld en personele capaciteit omgaat. In het Action Learning Program heeft Esther gekeken naar de mogelijkheid van het toepassen van Portfoliomanagement binnen de portefeuille. Door geld en capaciteit aan conjunctuur te koppelen is geprobeerd om te komen tot een betere korte termijn voorspelling waarin geanticipeerd kan worden op benodigde geldstromen en benodigde vs beschikbare capaciteit. Door onder andere gebruik te maken van een roling wave zou het mogelijk moeten zijn om tot een efficiëntere inzet te komen met een positief productieresultaat. Daarvoor dient de organisatie enigszins te worden aangepast en is een meer betrouwbare planning met betrekking tot de capaciteitsinzet noodzakelijk voor de korte en middellange termijn.

Ernst de Klein RPC

Met mijn ALP heb ik antwoord willen geven op de vraag in hoeverre de Business Case kan bijdragen aan de volwassenheidsambities van projectvoering van ICT projecten binnen het UMC Utrecht. De hieruit voorkomende aanbevelingen hebben onder meer invloed op het centrale besluitvormingsproces, de investeringsbeslissing en de jaarlijkse decentrale afspraken met de Raad van Bestuur wanneer het gaat om batenmanagement. Tevens komen de onderwerpen resourcemanagement en capaciteitsplanning aan de orde. Door de business case een vast onderdeel te maken van het besluitvormingsproces werkt de organisatie toe naar een optimalisatie van het proces en wordt daarmee slagvaardiger. De vraag “willen we dit echt wel” zal nog kritischer beantwoord gaan worden wanneer de eigenaar op basis van het managementcontract gehouden wordt aan de in de business case opgenomen baten. Positieve effecten worden voorzien op de klanttevredenheid omdat met een realistische planning de klant (meer) zekerheid heeft over het moment waarop de gewenste functionaliteiten beschikbaar komen. De organisatie krijgt inzicht in de beschikbare capaciteit van eigen mensen en kan tijdig reageren op de vraag vanuit het huis door de inzet van externe krachten

Radjoe Ramkisoen RPC

Radjoe Ramkisoen heeft in zijn scriptie de cashflow onderzocht van TenneT TSO B.V. Het doel van zijn onderzoek was om de cashflow betrouwbaarder te maken binnen de grote projecten die het bedrijf uitvoert. Binnen TenneT TSO B.V. is de voorspelling van de cashflows namelijk van groot belang voor de vooruitgang van zulke projecten. In zijn scriptie heeft hij verschillende aspecten onderzocht binnen een tweetal projecten die de cashflow kunnen beïnvloeden. Hierin heeft hij de aangeleerde kennis van PCO kennis toegepast. Uit zijn scriptie zijn adviezen gekomen voor het bedrijf zodat de cashflow betrouwbaarder wordt.

Simon van der Vleuten RPC

Simon heeft onderzoek gedaan naar probabilistisch plannen en of toepassing wenselijk is binnen Tata Steel IJmuiden. Als eerste werd een grondige literatuurstudie uitgevoerd, vervolgens werd probabilistisch plannen toegepast bij een groot project. Als derde werd een enquête gehouden onder project managers, project controllers en project planners. Uit het onderzoek kwam naar voren dat probabilistisch plannen niet voor elk project geschikt is en ook niet voor elke project fase. Tevens kwam naar voren dat input, de project planning en de risico analyse, van goede kwaliteit moeten zijn, om output te verkrijgen die betrouwbaar genoeg is om daar conclusies aan te verbinden. Toepassing binnen Tata Steel IJmuiden is zeker wenselijk maar onder bepaalde voorwaarden, en bij geselecteerde projecten.

LinkedinHarry Wedema

Harry Wedema heeft binnen de gemeente Den Haag zijn action learning paper geschreven met als focus: ‘De bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van projecten in het fysieke domein.’ Projecten bij de overheid duren altijd langer en kosten flink meer geld dan begroot. Dat is de huidige teneur die er heerst binnen de publieke opinie. Maar gaat dit altijd op? Zijn er ook goede voorbeelden? En welke lessen kunnen we daaruit trekken? Voor bouw- en infrastructuurprojecten in de openbare ruimte heeft Harry onderzocht hoe besluitvorming in zijn werk gaat. Wat hierin wel en niet meegenomen wordt en welke resultaten geboekt zijn. Hij heeft vervolgens voor toekomstige besluitvorming inzichtelijk gemaakt, wat de succesfactoren zijn van grote projecten. En hij laat zien hoe toch een solide besluitvormingsproces doorlopen kan worden ook al is bijvoorbeeld door tijdsdruk niet alle informatie direct beschikbaar.

LinkedinMoustafa el Haddachi

Moustafa heeft onderzoek gedaan naar de robuustheid van prognoses binnen de eigen organisatie. Hierbij heeft hij zowel binnen als buiten de eigen organisatie onderzocht hoe prognoses tot stand komen, zowel op inhoud als proces en heeft hij ook gekeken naar de rol van de projectcontroller. Daarnaast heeft hij onderzocht in hoeverre een methode als Earned Value Management kan bijdragen aan prognoses en heeft dit geleid tot een aantal aanbevelingen voor ProRail.

Richard van den Berge

Richard heeft als onderwerp voor zijn Action Learning Paper ‘Wanneer is goed, goed genoeg’, een analyse gedaan binnen Gasunie: ‘wanneer is iets goed, of goed genoeg, of kan het ook anders?’ Na grondig theoretisch onderzoek en veldonderzoek leverde dit een aantal verbeterpunten en veel kennis op voor de organisatie, die nu met alle project controllers gedeeld word. Eén van de verbeterpunten was bijvoorbeeld: Van tien keer per jaar rapporteren naar zeven keer. De vrijgekomen tijd kan nu benut worden voor andere activiteiten. Onderzoek, analyse en aanbevelingen zijn gesplitst in Organisatorisch en specifiek voor project control. De aanbevelingen en de verbetervoorstellen zijn direct overgenomen en worden nu geïmplementeerd! Mooie uitspraken zijn ‘Loslaten is niets anders dan stoppen met vasthouden’, en ‘ vertrouwen is goed, controle is beter’.

LinkedinRichard de Groot

‘Projects in Control: Waarom voeren we Projecten eigenlijk uit?’ Dit klinkt als een simpele vraag, maar wordt vaak na een tijdje uit het oog verloren. Richard heeft in zijn paper een heldere verbinding gelegd tussen de strategische doelen van EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) tot aan de uitvoer van Projecten, middels het 3PM model: van strategische doelen, naar Portfolio Management, naar Programma Management tot aan Projecten. Projecten zijn namelijk activiteiten op zich, die allemaal dienen bij te dragen aan het behalen van de strategische doelen en uiteindelijk het vervullen van de missie. Middels het 3PM Model draagt de PC bij aan het beheersen van een gezonde verhouding tussen innovatie & huidige Projecten, draagt zorgt voor een onmisbare definitie van ‘Projectsucces’, is een spil in de permanente & projectorganisatie en signaleert trends nodig voor risicobeheersing.

LinkedinRobbert Bosch

Robbert heeft onderzoek gedaan naar het inregelen van adequate projectbeheersing binnen een vierjarig digitaal transformatie-programma bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Het programma had tot doel om een innovatief en toekomstgericht ICT-landschap te realiseren voor alle doelgroepen van de VU, waaronder scholieren, studenten, medewerkers, pers en externe relaties. De aanpak van het programma was wendbaar en explorerend (‘agile’) maar de eisen aan de projectbeheersing waren veelal nog traditioneel georiënteerd (afgestemd op de ‘watervalmethode’). Als vervolg op zijn onderzoek heeft Robbert als manager projecten binnen het programma een aantal vernieuwende projectbeheersingsmaatregelen ingevoerd, onder andere op basis van value based projectmanagement. Deze vernieuwende maatregelen heeft hij aangevuld met ‘situationele’ inzet van traditionele projectbeheersingsmaatregelen, afgestemd op de aard en omvang van de projecten.

Naam