RPC Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding ‘RPC’ achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Neem contact op.

Gerliesse Visserman RPC

Gerliesse koos voor haar Action Learning Project om onderzoek te doen naar een verbeterplan op het gebied van project control.

In het stuk gaat het erom, door een gedegen verbeterplan, concrete handvaten en acties te bieden voor verdere doorontwikkeling van de functie projectcontroller en hierdoor project control in 2023 te verankeren als een vast vast specialisme binnen LTO Noord

Van harte gefeliciteerd met je RPC-diploma! Gerliesse!

Rogger Hazelhoff RPC

Het verbeteren van de inzet en effectiviteit van projectcontrol binnen CAP.

De Belastingdienst kampt al jaren met uitloop op ICT projecten. Binnen de Belastingdienst kan de keten gezien worden als het startpunt van de informatievoorziening rondom grote ICT projecten. De ervaringen van de afgelopen jaren leren dat kwantiteit de ontstane problemen niet oplossen, verhelpen en/of tijdig signaleren. Doordat regie op projectcontrol onder meer
uniformering van de werkzaamheden op het gebied van projectcontrol betekent, is
het van belang om de rol van de projectcontroller binnen de ketens vast te
leggen en te bekrachtigen. Het doel van regie op projectcontrol is het creëren
van een bredere basis op het gebied van projectcontrol binnen CAP. Rogger heeft een prima stuk geschreven! Van harte gefeliciteerd met je RPC-diploma!

 

 

Youssef Aissati RPC

Youssef heeft op 14 maart 2023 zijn RPC Opleiding afgerond met de verdediging van zijn scriptie. De titel van zijn Action learning Paper was: Time to Focus!

Youssef heeft onderzoek gedaan naar de projectbeheersing van de (project portfolio) projecten op Shell Pernis, welke MOB Mechanical Contracting uitvoert. De centrale vraag van dit onderzoek luidde: op welke wijze kan MOB Mechanical Contracting het ERP
systeem 4PS voor de projecten voor Shell Pernis inrichten, zodat het de benodigde en gewenste
stuurinformatie gaat opleveren? Op basis van een literatuuronderzoek en praktijkonderzoek wordt antwoord gegeven op de centrale vraag. Youssef heeft op basis van de onderzoeken die hij gedaan heeft, geconcludeerd dat zes modules aan 4PS zullen moeten worden toegevoegd. Deze modules zijn belangrijk om de benodigde en gewenste stuurinformatie te krijgen voor de projecten voor Shell Pernis. Youssef heeft Methodologisch gedegen werk gedaan, inhoudelijk goed ingevuld en overtuigend verdedigd! Youssef, van harte gefeliciteerd met je RPC diploma!

Aswin van Gent RPC

Aswin heeft op 21-3 zijn RPC opleiding succesvol afgerond met de verdediging van zijn Action Learning Project ‘ Wat brengt de toekomst? over het voorspellen van het kostenverloop van een project op basis van projectkenmerken. In zijn onderzoek heeft Aswin een goed opgezette data-analyse gemaakt van de kosten van 34 afgeronde projecten om hiermee te onderzoeken of er specifieke kenmerken te analyseren zijn waarmee er standaard S-curves op te stellen zijn voor projecttypologieën. Zijn onderzoek richtte zich op de koppeling tussen geld, tijd en scope. Met standaard S-curves zou het kostenverloop beter voorspelbaar en beheersbaar zijn en dit kan o.a. voordelen opleveren voor werkkapitaalbeheer en treasury. Hoewel het onderzoek nog niet direct deze uitkomst opleverde, geeft het voldoende aanknoping voor verdere verdieping en nadere uitwerking. Aswin verdedigde met overtuiging zijn onderzoekaanpak en bevindingen, waarbij hij zijn kennis van – en ervaring met integrale projectbeheersing demonstreerde. Aswin, proficiat met het behaalde resultaat!

 

Nick Wisselink RPC

Nick koos een onderwerp op een hoger strategisch niveau: Het meten van de professionaliteit van de assetmanagementorganisatie en het doen van verbetervoorstellen voor verdere professionalisering. In tegenstelling tot veel andere ALP-onderwerpen een thema op een hoger abstractieniveau en uitdagend. In de ALP voert hij naast theoretisch onderzoek, ook enquêtes en interviews uit die hij combineert met eigen waarnemingen. Hij komt tot een mooie combinatie van theorie en praktijk en weet hieruit een aantal goede observaties te halen, waarmee het assetmanagement in zijn organisatie daadwerkelijk naar een nog hoger niveau kan worden gebracht. Voor zijn organisatie een relevant onderzoek omdat deze opereert in een concurrerende omgeving waar door opdrachtgevers steeds meer eisen worden gesteld aan professioneel assetmanagement. Met een heldere presentatie wist Nick de materie goed over te brengen en de vragen kundig en overtuigend te beantwoorden. Proficiat met het mooie resultaat en het diploma!

Thomas Wijgers RPC

Onderzoeksprojecten zijn voor wat betreft projectbeheersing niet eenvoudig: Lastig te definiëren projectresultaten, complexe inhoudelijke materie en vaak meerdere belanghebbenden waaraan gerapporteerd moet worden. Wetenschappelijke onderzoeksprojecten zijn wezenlijk anders dan bouw- en infrastructuurprojecten. Projectbeheersing is dan ook niet eenvoudig in deze ‘onderzoekswereld’. Juist deze uitdaging ging Thomas Wijgers aan met zijn ALP als afstudeerproject van de Registered Project Control opleiding, met als onderwerp: Projectmatige beheersing van projectgelden “Op weg naar een toekomstbestendige beheersing van onderzoeksgelden”. Thomas deed zijn onderzoek binnen het kader van een groter programma gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. De focus van de ALP lag hierbij op het verbeteren van de inrichting van de projectadministratie en verbeteren van de projectprognoses. Thomas zet een goed eindwerkstuk neer. In zijn verdediging demonstreert hij zijn vakkennis en overtuigd hij complexe bedrijfsvoering vraagstukken op het gebied van projectbeheersing te kunnen doorgronden, analyseren en zich hierover een professionele mening te vormen. Zo sluit hij zijn RPC-opleiding op een mooie manier af.

Ronny Brans RPC

Ronnie Brans heeft een relevant onderwerp goed uitgewerkt tot een gedegen verander/verbeterplan voor projectbeheersing in zijn organisatie. Betrekkelijk overzichtelijke context (kleine organisatie, overzichtelijk PM-proces) waar stappen gemaakt konden worden v.w.b. verbeteren projectbeheersing. Ronnie heeft een gedegen onderzoek uitgevoerd, meerdere bronnen geraadpleegd en een heldere rake analyse neergelegd, waarmee de organisatie op het gebied van integrale projectbeheersing stappen heeft gemaakt. Deze verbetersuggesties worden overgenomen. Samen met de nieuwe directie neemt hij hiermee zijn plek in als PC-er. Ronnie pakt alle aspecten van PB in zijn ALP mee, ook de soft skills en heeft een mooie (zelf)reflectie. Overtuigende verdediging. Dit rechtvaardigt van beide examinatoren een mooie waardering. Proficiat Ronnie met dit mooie resultaat en afsluiting van jouw RPC-opleiding!

Theo de Jager RPC

Theo de Jager heeft zijn post-WO Registered Project Controller opleiding met een uitstekende ALP afgesloten. Theo, die als businesscontroller werkzaam is bij Hogeschool Van Hall Larenstein, onderzocht de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie en in het bijzonder de koppeling tussen strategie van de Hogeschool en de selectie en uitvoering van onderzoeksprojecten. Hierin zocht hij naar verbetermogelijkheden in zowel de hardere beheersaspecten (aan de hand van PRINCE2) als de zachtere beheersaspecten (aan de hand van Projectmatig Creëren) Leuk was het om te zien dat hij bij collega RPC-ers in zijn netwerk, ook werkzaam in de wereld van onderzoeksprojecten, is gaan sparren om vernieuwende inzichten op te doen die hem konden helpen met zijn onderzoek. Hij wist door middel van diverse onderzoeksvormen, overtuigende analyse en heldere conclusies en aanbevelingen de examinatoren te overtuigen. Theo leverde een mooi verzorgde ALP af van hoge kwaliteit. Zijn aanbevelingen zal hij voorleggen aan de leiding van de Hogeschool en zullen zeker kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sturing en beheersing van onderzoeksprojecten.

Roos Oudeman RPC

“Doormiddel van het verbeteren van bepaalde processen en verdieping van de rol van projectcontrollers, het ontwikkelen en het vergroten van het in control zijn van de financiële voortgang op projecten” Dat was het onderwerp van Roos haar ALP.

Het onderzoek gaat om de kans op onverwachte negatieve mutaties op
de project raming te verkleinen en daarmee de kans om projectsucces te
verbeteren. Hierdoor  moet er verandering
komen in een aantal processen en moet de rol van projectcontroller verder
uitgerold worden. De belangrijkste oorzaken van het niet tijdig signaleren van
budget overschrijdingen zijn: onjuiste toepassing werkbegroting, onvoldoende
diepgang projectcontroller, onvoldoende financiële kennis bij uitvoering en
onvoldoende eigenaarschap.

Roos, van harte gefeliciteerd met jouw RPC-diploma!

Paul Custers RPC

‘Urenverantwoording op projecten’ lijkt niet zo’n spannend onderwerp, maar wanneer er 550 medewerkers aan vele grote en kleine projecten werken is het schrijven van tijd een relevante factor in het bewaken van – en rapporteren over projectkosten, de capaciteitsplanning en het normeren van kostenkengetallen. Paul Custers verdiepte zich in de processen van tijdverantwoording en kwam tot verbetersuggesties waarmee het tijdschrijven kan worden verbeterd. Hiermee kunnen kosten beter gemonitord worden, projecten worden bewaakt (Earned Value) en door betere allocatie van kosten van tijd, toekomstige projecten beter worden gecalculeerd op basis van betrouwbaardere normgetallen. Een goed uitgewerkte ALP over een onderwerp met een directe meerwaarde voor het beheersen van de projecten. Goed verdedigd als afsluitende toetst voor het RPC-diploma. Van harte Paul en gefeliciteerd met jouw RPC-diploma!

Robbert Grimberg RPC

Robbert heeft een zeer uitdagend onderwerp gekozen voor zijn Action Learning Project binnen Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. In het bijzonder onderzocht hij de overwegingen die plaatsvinden in de voorbereiding op grote projecten en de rol van Project Control daarin. Het onderzoek bevat een heldere, zeer relevante probleemstelling, opbouw, scope-afbakening, kaders en analyse. Het is daarmee een uitstekend stuk wat zich typeert door een hoge kwaliteit, relevantie én toegevoegde waarde. Ook voor het vakgebied van Project Control en de rol van deze discipline in de bouwsector. Robbert heeft al met al een zeer gedegen onderzoek uitgevoerd resulterend in duidelijke, en goed in de praktijk toepasbare, conclusies en aanbevelingen waarop tegelijkertijd ook kritische reflecties en kanttekeningen zijn gemaakt. Terechte waardering met een “A” toegekend door beide examinatoren. Een groot compliment!

 
 

Ingrid Raaijmakers

Chris Florie RPC

Chris Florie voltooide zijn Registered Project Controllers opleiding (RPC) overtuigend met een prima Action Learning Project (ALP) getiteld “Het fenomeen van de verdiende waarde”. Chris, werkzaam als projectcontroller bij BAM Infra Projecten, onderzocht of – en zo ja hoe de Earned Value voortgangsmeting (EVA) een toegevoegde waarde kan leveren voor de monitoring en beheersing van complexe multidisciplinaire infraprojecten. Naast de inhoudelijke aspecten van deze methode besteedde Chris ook aandacht aan de organisatorische aspecten, voor wat betreft de voor- en nadelen en implementatie van de EVA-methodiek. Methodologisch gedegen werk, inhoudelijk goed ingevuld en overtuigend verdedigd. Een compleet eindwerkstuk van hoog niveau, waarin Chris demonstreerde dat hij in het traineeprogramma van YER in de rol van projectcontroller een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

Yoerik Jongerden RPC

Onder de titel ‘Financiële verantwoording: nóg leuker kan niet, maar wel efficiënter’ leverde Yoerik Jongerden in het kader van het afronden van zijn RPC-opleiding een uitstekend eindwerkstuk af. Yoerik, werkzaam bij AMC Medical Research B.V analyseerde de wereld van de (medische) onderzoeksprojecten bij het AMC. De zorg, het onderwijs en het onderzoek binnen het AMC zijn er op gericht om de gezondheid en de kennis over gezondheid te verbeteren. Eén van de kernactiviteiten van het AMC is het uitvoeren van onderzoek door (wetenschappelijke) onderzoekers. Juist om de verschillende projectleiders en onderzoekers zo optimaal mogelijk te ondersteunen is in 1996 AMR opgericht om de – geheel of gedeeltelijk door derden gefinancierde – medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit te voeren. (Subsidie)verantwoording, toetsen van aanvragen, beoordelen van voortgang en prognose van resultaten zijn werkelijk complexe uitdagingen in deze hoogwaardige onderzoekswereld. ‘Kan het proces van financieel verantwoorden efficiënter, effectiever en geoptimaliseerd worden en zo ja, in welke mate?’ was de onderzoeksvraag waarmee Yoerik aan het werk ging. Hij wist vanuit de visie op projectcontrol een gedegen analyse en prima antwoorden op deze vraagstelling neer te leggen wat indruk maakte op de beide beoordelaars. Proficiat Yoerik, een ALP van hoog niveau en een aanbeveling voor collega’s in vergelijkbare sectoren (onderzoeksprojecten).

Daan Tiesinga RPC

Tom Hoving RPC

Tom is werkzaam bij Vialis een onderdeel van de Volker Wessels groep. Vialis is een service provider werkzaam in het domein infrastructuur en mobiliteit. Een omgeving die verandert van het leveren en aanleggen van verkeerstechnische installaties naar full service oplossingen voor (duurzame) mobiliteitsvraagstukken; uitdagingen én kansen die vragen om expertise en intelligente oplossingen. Eén van de belangrijkste assets in de bedrijfsvoering en projectrealisatie is het tijdig beschikbaar hebben van voldoende expertise; personeelsplanning en capaciteitsinzet op de projecten is dan ook cruciaal voor de voorspelbaarheid van de behoefte en beheersing van de realisatie op de projecten. Tom heeft zijn ALP aan deze uitdaging gewijd en aan de hand van een aantal onderzoeksvragen een degelijke analyse gemaakt waarmee hij verbetervoorstellen kon doen. Een relevant strategisch vraagstuk voor de organisatie op een goede manier uitgewerkt en verdedigd.

Francis Craane RPC

Het beheersen van onderzoeksprojecten bij een universiteit is niet eenvoudig. Hoe beoordeel je een goed onderzoeksvoorstel – vanuit het management en control – wanneer de inhoudelijke hoogwaardige kennis bij de onderzoekers ligt. En hoe bewaak je de uitvoering van het voorstel binnen de kaders tijd en geld? Ter afronding van de opleiding “Registered Project Controller” (RPC) verrichtte Francis Craane onderzoek naar de mogelijkheden om projectsucces te vergroten door het proces van het opstellen van projectvoorstel waarbij de FLAT-check een onderdeel is van het totale proces aan te passen. Door de FLAT-check aan de hand van een standaard projectmanagement methodiek te implementeren en te blijven volgen, kan de kans op risico’s in projectfinanciering verkleind worden met een hogere kans op succesvolle projecten (binnen het kader geld en risico). Op 3-9-2020 verdedigde hij zijn paper op overtuigende wijze. Een mooie ALP en prima verdediging, gefeliciteerd Francis met dit behaalde resultaat!

Tijmen Aaftink RPC

Via een online verbinding examen doen voor de opleiding Registered Project Controller; Tijmen Aaftink van YER had op vrijdag 24 april jl. de primeur. Tijmen werkt als projectcontroller bij Boskalis Marine Services. In zijn ALP- onderzoek is antwoord gegeven op de vraag: ‘Hoe kan Marine Services in control blijven bij het toenemende aantal complexe projecten?’ Tijmen onderzocht welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden om tijdig bij te kunnen sturen bij de projecten; van verantwoordingsrapportage naar sturingselement. Na een presentatie als introductie werd het examengesprek door Marcel Seijner en Eric Kemperman gevoerd over het eindproduct (de Paper), de totstandkoming ( het proces) en de afwegingen (analyse) welke Tijmen heeft gemaakt om te komen tot zijn conclusies en aanbevelingen. Tijmen wist de beide examinatoren te overtuigen en leverde een gedegen prestatie als slot van zijn leerproces. Na eerst de Opleiding Project Control (OPC) te hebben gevolgd, rondde hij hiermee succesvol – en als eerste YER-kandidaat – zijn RPC-opleiding af. Op de afsluitende traditionele vraag, die de examinatoren elkaar na de verdediging stellen ‘Zou je deze kandidaat met een gerust hart naar een complex project sturen voor de projectbeheersing?’, konden beide examinatoren met een volmondig ‘Ja!’ antwoorden.

Patrick Schmeits RPC

In zijn ALP heeft Patrick kritisch gekeken naar de managementrapportages van een groot bouwproject. In dit project – een grote woontoren met verschillende commerciële ruimten in het centrum van Utrecht – werden veel data verzameld. De huidige rapportage is getoetst of deze toereikend is om het project hiermee te kunnen sturen. Patrick heeft een gedegen analyse gemaakt van alle beheersaspecten van het project. Hierbij heeft hij zich als doel gesteld om een werkende integrale projectrapportage te ontwikkelen die ervoor zorgdraagt dat de juiste gegevens worden besproken tijdens de rapportagebespreking, zodat deze een volledig actueel beeld van de status van het project weergeeft. In zijn eindwerkstuk komen alle aspecten van integrale projectbeheersing aan bod en toont hij dat hij de rol van projectcontroller op een zodanige wijze weet in te vullen dat hij van meerwaarde is in de sturing en beheersing van dit project. Tijdens de verdediging van de ALP heeft hij dit nogmaals op overtuigende wijze aan de examinatoren laten zien.

Harrie Blauwgeers RPC

Theo de Jager heeft zijn post-WO Registered Project Controller opleiding met een uitstekende ALP afgesloten. Theo, die als businesscontroller werkzaam is bij Hogeschool Van Hall Larenstein, onderzocht de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie en in het bijzonder de koppeling tussen strategie van de Hogeschool en de selectie en uitvoering van onderzoeksprojecten. Hierin zocht hij naar verbetermogelijkheden in zowel de hardere beheersaspecten (aan de hand van PRINCE2) als de zachtere beheersaspecten (aan de hand van Projectmatig Creëren) Leuk was het om te zien dat hij bij collega RPC-ers in zijn netwerk, ook werkzaam in de wereld van onderzoeksprojecten, is gaan sparren om vernieuwende inzichten op te doen die hem konden helpen met zijn onderzoek. Hij wist door middel van diverse onderzoeksvormen, overtuigende analyse en heldere conclusies en aanbevelingen de examinatoren te overtuigen. Theo leverde een mooi verzorgde ALP af van hoge kwaliteit. Zijn aanbevelingen zal hij voorleggen aan de leiding van de Hogeschool en zullen zeker kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sturing en beheersing van onderzoeksprojecten.

Milan Gras RPC

Milan startte in het YER Project Control traineeship en werkt inmiddels als projectcontroller bij ENGIE Services Zuid B.V. ENGIE Services Nederland is marktleider in de technische dienstverlening, heeft zo’n 6200 medewerkers en houdt zicht bezig met het ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren van innovatieve en integrale technologie-oplossingen en services. De paper waarmee Milan zijn opleiding afsloot behandelt het vraagstuk hoe ENGIE ervoor kan zorgen dat het samen met de klant tot een zo’n optimaal eindresultaat komt binnen een nieuwe contractvorm ‘de Transparante Samenwerking’. In zijn onderzoek vergeleek hij de meer traditionele contractvormen welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden gehanteerd met de vernieuwende aanpak waarmee zijn organisatie projecten met enkele grote opdrachtgevers uitvoert. Naast de cultuuraspecten welke voor deze transparante samenwerkingsvorm cruciaal zijn, vertaalde hij deze nieuwe samenwerking ook – aan de hand van enkele voorbeelden – naar de klassieke beheersaspecten, waaronder tijd, geld, risico’s en de impact op scopebeheersing. Milan toonde aan dat een verregaande open samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk, onder een aantal voorwaarden, succesvol kan zijn en een volwaardig alternatief voor de gebruikelijke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie in de aannemerij.

Robin Britsemmer RPC

Robin Britsemmer heeft op overtuigende wijze zijn RPC-opleiding afgerond met een uitstekend Action Learning Paper wat hij op 7 juli 2020 verdedigde. Robin onderzocht de Integrale programmabeheersing bij Waternet en de mogelijkheden de beheersing te verbeteren bij het programma Aquathermie. Het programma Aquathermie is eén van de strategische programma’s in de transitieopgave. Robin onderzocht de voor – en nadelen van verschillende methodieken van programmabeheersing en de toepassing hiervan binnen de organisatie. De ALP kenmerkt zich door een gedegen probleem- doel en vraagstelling, een meervoudig onderzoek en een duidelijke koppeling tussen de strategische relevantie voor Waternet met de aanbevelingen van Robin naar aanleiding van zijn onderzoek. In zijn onderzoek en verdediging toont Robin aan project- en programmabeheersing integraal en op senior niveau te kunnen doorgronden, analyseren en toepassen. Een eindwerkstuk waar de examinatoren een hoge waardering aan toekenden!

Vincent van de Scheur RPC

Een RPC-er is een sr. professional in het vakgebied Integrale Projectbeheersing. In de samenwerking tussen PCO en YER is de route naar dit niveau in het Young Talent Program op een gedegen manier opgenomen en georganiseerd. De kandidaten worden na zorgvuldige selectie geplaatst bij een opdrachtgever, waar zij de rol van projectcontroller vervullen. Daarnaast doorlopen zij een intensief ontwikkelprogramma, waarin onder andere de Opleiding Project Control (OPC) en vervolgens de Registered Project Control (RPC) opleiding zijn opgenomen. Eén van de eerste kandidaten die op overtuigende wijze dit traject heeft afgerond is Vincent van de Scheur. Vincent heeft zich bij zijn opdrachtgever/werkgever bezig gehouden met de vraag ‘hoe maatregelen te bedenken om tot een goede sturing en juiste Prognose Einde Werk voor de onderhoudscontracten in beheer en exploitatiecontracten te komen?’ Hij heeft de bestaande situatie kritisch geanalyseerd en zich verdiept in alle relevante theoretische aspecten. Door middel van gestructureerd en overtuigend onderzoek naar de behoeften van de stakeholders heeft Vincent zich een beeld gevormd van de soll-situatie. Laatste heeft hij daarna voor alle beheersaspecten uitgewerkt en aanbevelingen gedaan voor verdere uitwerking en toepassing. Een heldere vraagstelling, grondige aanpak (onderzoek) en gedegen uitwerking van dit beheersvraagstuk. Prettig verwoord in een werkstuk en met verve ten overstaan van de beide examinatoren verdedigd. Proficiat Vincent!

Tessa Evers Zuidweg - Dobbelsteijn RPC

‘Risicobeheersing op het project Afsluitdijk verbeteren’ was de uitdaging waar Tessa haar afstudeerpaper (ALP) aan heeft geweid. Tessa werkt als projectcontroller op dit project voor CroonWolter & Dros van de TBI groep. CWD is als onderaannemer van het consortium Levvel (Van Oord, BAM en Rebel) gecontracteerd om de ondersteunende elektrische installaties op de sluiscomplexen Lorentz te Kornwerderzand en Stevin te Den Oever te leveren. Tessa heeft haar ALP gedegen aangepakt en uitgewerkt. Een goed verzorg werkstuk, zorgvuldige onderzoek aanpak en een gedegen literatuuronderzoek wist zij te vertalen naar de (project)risicobeheersing binnen haar organisatie en in het bijzonder het project. Tessa overtuigde de begeleiders van haar (vak)kennis en inzichten waar het gaat om de huidige en wenselijke inrichting en uitvoering van projectrisicobeheersing, als onderdeel van integrale projectbeheersing. Naast de wat technischer aspecten van projectrisicobeheersing (de ‘blauwe kant’) toonde zij ook het belang van de cultuuraspecten en houding en gedrag als voorwaarde voor het goed toepassen van projectrisicobeheersing.

Carla Vogelaar RPC

Carla Vogelaar is projectcontroller bij het vastgoedbedrijf van de Universiteit van Leiden. Op maandag 10-2-2020 verdedigde Carla met succes haar Action Learning Paper voor de 1e begeleider Michael Blokland en de 2e begeleider Eric Kemperman. Vastgoedprojecten voor een grote universiteit (Leiden, 6.700 medewerkers en 29.520 studenten) zijn complexe uitdagingen; niet alleen moeten de gebouwen aan alle functionaliteiten voldoen om grote groepen gebruikers te huisvesten, maar door de unieke cyclus van het academisch jaar krijgen ‘tijdigheid’ en ‘beschikbaarheid’ een extra dimensie. Carla onderzocht hoe de overdracht van het projectresultaat geregeld wordt binnen de Vastgoedorganisatie, welke communicatiemomenten zijn er en hoe is dat geborgd in de systemen? Door het stellen van deze vragen kwam er een nieuwe vraag bij: ‘ hoe komen projecten tot stand en hoe zijn zij ingericht’? Zij deed gedegen onderzoek naar deze vragen en schreef er een heldere paper over, die zij met overtuiging en een zekere senioriteit als professional in het vak Project Control wist te verdedigen. Mooi als afstudeerresultaat, mooi ook dat haar aanbevelingen inmiddels in de bedrijfsvoering van het vastgoedbedrijf worden opgenomen. Een succesvol traject waarin zij bewees het vak te verstaan.

Ronny Asarfi RPC

Ronny heeft met zijn ALP het volgende onderzocht: ‘Hoe komen verschillende bedrijfsculturen samen tot een tijdelijke optimale bedrijfscultuur bij het aangaan van allianties, vof’s en samenwerkingen, zodanig dat het resultaat bij oplevering van de dienst of product voortgekomen uit deze tijdelijke samenwerking, tot volle tevredenheid leidt bij alle deelnemende firmanten en hun ingebracht menselijke kapitaal, het operationeel team’. Hij heeft deze vraag heel volledig beantwoord en zijn aandacht hierbij ging met name uit naar de menselijke kant van dit vraagstuk. O.a. het belang van kennis van en aandacht voor organisatieculturen, groepsdynamica en samenwerkingsprocessen zijn heel helder beschreven. Uiteindelijk heeft Ronny een duidelijk en bruikbaar advies kunnen uitbrengen om strategische samenwerksverbanden succesvol te laten zijn.

Sandia Chhatta RPC

Sandia heeft voor haar afstuderen een adviesrapport geschreven voor het optimaliseren van contractbeheer. Dit rapport was gericht op het vergroten van kennis en inzicht over de huidige contractmanagementbeheersing mechanisme binnen de organisatie. Om de contractmanagement-volwassenheid te kunnen meten heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd. Het adviesrapport heeft het management inzicht gegeven in het besparen van tijd, geld en kwaliteit en laat ook zien hoe risico’s vermindert kunnen worden door het inrichten van een goed contractmanagement binnen de organisatie. Aanbevelingen zijn gedaan op basis van vijf dimensies te noemen: Beleid, Processen, Systemen, Personeel, Leverancier.

Jasper Hagen RPC

Jasper Hagen heeft binnen VolkerWessels onderzoek gedaan naar de opstartfase van integrale infrastructuurprojecten. De opstartfase is een cruciale fase van het project omdat de invloed op de uiteindelijke projectkosten het hoogst is. In zijn theoretisch onderzoek en praktijkonderzoek op diverse infraprojecten in uitvoering is Jasper op zoek gegaan om antwoord te krijgen op de vragen; • Welke aspecten moeten op het project minimaal georganiseerd zijn om beheerst te kunnen starten? • Wat zijn cruciale succes- en faalfactoren in de opstartfase van een project? • Welke aspecten moeten op bedrijfsniveau georganiseerd zijn, zodat een project beheerst kan opstarten? Met zijn ALP maakt hij inzichtelijk welke aspecten op project- en bedrijfsniveau georganiseerd moeten zijn met als doel om projecten beheerst en succesvol uit te kunnen voeren. Aanvullend heeft hij concrete aanbevelingen gedaan hoe dit geïmplementeerd en geborgd kan worden binnen VolkerWessels.

Richard van den Berge RPC

Richard heeft als onderwerp voor zijn Action Learning Paper ‘Wanneer is goed, goed genoeg’, een analyse gedaan binnen Gasunie: ‘wanneer is iets goed, of goed genoeg, of kan het ook anders?’ Na grondig theoretisch onderzoek en veldonderzoek leverde dit een aantal verbeterpunten en veel kennis op voor de organisatie, die nu met alle project controllers gedeeld word. Eén van de verbeterpunten was bijvoorbeeld: Van tien keer per jaar rapporteren naar zeven keer. De vrijgekomen tijd kan nu benut worden voor andere activiteiten. Onderzoek, analyse en aanbevelingen zijn gesplitst in Organisatorisch en specifiek voor project control. De aanbevelingen en de verbetervoorstellen zijn direct overgenomen en worden nu geïmplementeerd! Mooie uitspraken zijn ‘Loslaten is niets anders dan stoppen met vasthouden’, en ‘ vertrouwen is goed, controle is beter’.

Harry Wedema RPC

Harry Wedema heeft binnen de gemeente Den Haag zijn action learning paper geschreven met als focus: ‘De bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van projecten in het fysieke domein.’ Projecten bij de overheid duren altijd langer en kosten flink meer geld dan begroot. Dat is de huidige teneur die er heerst binnen de publieke opinie. Maar gaat dit altijd op? Zijn er ook goede voorbeelden? En welke lessen kunnen we daaruit trekken? Voor bouw- en infrastructuurprojecten in de openbare ruimte heeft Harry onderzocht hoe besluitvorming in zijn werk gaat. Wat hierin wel en niet meegenomen wordt en welke resultaten geboekt zijn. Hij heeft vervolgens voor toekomstige besluitvorming inzichtelijk gemaakt, wat de succesfactoren zijn van grote projecten. En hij laat zien hoe toch een solide besluitvormingsproces doorlopen kan worden ook al is bijvoorbeeld door tijdsdruk niet alle informatie direct beschikbaar.

Sjoerd Griffioen RPC

“Optimalisatie liquiditeitsprognose (integrale) projecten en onderhoudscontracten” De paper van Sjoerd Griffioen heeft als titel “Optimalisatie en zicht op liquiditeitsprognose van (integrale) projecten en onderhoudscontracten” Grote langdurige en multidisciplinaire projecten doen een fors beslag op werkkapitaal en liquiditeiten. Een goed inzicht in – en grip op de geldstromen in deze projecten is – zeker met dunne marges en veel risico’s – voor elke organisatie cruciaal. Sjoerd heeft zijn onderzoek gedaan naar het analyseren en verbeteren van de liquiditeitsprognose van (integrale) projecten en onderhoudscontracten. Hij inventariseerde welke inspanningen er met betrekking tot dit onderwerp in het verleden door de verschillende werkmaatschappijen zijn geleverd en onderzocht welke risico’s en oorzaken nog steeds actueel zijn die he inzicht in- en de grip op liquiditeit belemmeren. Sjoerd geeft tenslotte enkele aanbevelingen waarmee de organisatie aan de slag kan.

Robbert Bosch RPC

Robbert heeft onderzoek gedaan naar het inregelen van adequate projectbeheersing binnen een vierjarig digitaal transformatie-programma bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Het programma had tot doel om een innovatief en toekomstgericht ICT-landschap te realiseren voor alle doelgroepen van de VU, waaronder scholieren, studenten, medewerkers, pers en externe relaties. De aanpak van het programma was wendbaar en explorerend (‘agile’) maar de eisen aan de projectbeheersing waren veelal nog traditioneel georiënteerd (afgestemd op de ‘watervalmethode’). Als vervolg op zijn onderzoek heeft Robbert als manager projecten binnen het programma een aantal vernieuwende projectbeheersingsmaatregelen ingevoerd, onder andere op basis van value based projectmanagement. Deze vernieuwende maatregelen heeft hij aangevuld met ‘situationele’ inzet van traditionele projectbeheersingsmaatregelen, afgestemd op de aard en omvang van de projecten.

Moustafa El Haddachi RPC

Moustafa heeft onderzoek gedaan naar de robuustheid van prognoses binnen de eigen organisatie. Hierbij heeft hij zowel binnen als buiten de eigen organisatie onderzocht hoe prognoses tot stand komen, zowel op inhoud als proces en heeft hij ook gekeken naar de rol van de projectcontroller. Daarnaast heeft hij onderzocht in hoeverre een methode als Earned Value Management kan bijdragen aan prognoses en heeft dit geleid tot een aantal aanbevelingen voor ProRail.

Nicolette Faassen - van Rijn RPC

Nicolette heeft in haar Action Learning Paper onderzoek gedaan naar de verbetering en organisatie van projectbeheersing als onderdeel van de verbetering van projectmatig werken binnen de gemeente Zoetermeer. Hierbij is aandacht besteed aan de rol die een projectcontroller moet spelen. Maar ook zijn de overige rollen die nodig zijn om grip te krijgen op de beheersing van projecten niet vergeten. Wanneer gekeken wordt met hoeveel verschillende functies er binnen projecten moet worden samengewerkt, is het logisch dat deze samenwerking niet altijd even soepel verloopt. Verantwoordelijkheden en rollen lopen door elkaar. Het is zaak dat de voornaamste rollen in projecten tot hun recht komen zodat de projectmanager kan sturen op geld, risico’s, organisatie tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK). Het Action Learning Paper concentreerde zich op de financieel gerelateerde rollen, omdat juist in de praktijk blijkt dat er tussen deze rollen veel overlappende werkzaamheden bestaan. In de praktijk lijkt het bij de gemeente Zoetermeer niet altijd even duidelijk wanneer nu welke rol “in the lead is”. Het Action Learning Paper werd afgesloten met enkele aanbevelingen, waarmee de gemeente Zoetermeer aan de slag kan.

Richard de Groot RPC

‘Projects in Control: Waarom voeren we Projecten eigenlijk uit?’ Dit klinkt als een simpele vraag, maar wordt vaak na een tijdje uit het oog verloren. Richard heeft in zijn paper een heldere verbinding gelegd tussen de strategische doelen van EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) tot aan de uitvoer van Projecten, middels het 3PM model: van strategische doelen, naar Portfolio Management, naar Programma Management tot aan Projecten. Projecten zijn namelijk activiteiten op zich, die allemaal dienen bij te dragen aan het behalen van de strategische doelen en uiteindelijk het vervullen van de missie. Middels het 3PM Model draagt de PC bij aan het beheersen van een gezonde verhouding tussen innovatie & huidige Projecten, draagt zorgt voor een onmisbare definitie van ‘Projectsucces’, is een spil in de permanente & projectorganisatie en signaleert trends nodig voor risicobeheersing.

Irwin van Hunen RPC

Irwin van Hunen heeft als onderwerp voor zijn Action Learning Paper ‘Werken aan Bosch projectsucces’, een analyse gemaakt van het verbeterprogramma Projectmatig Werken en van de aanbestedingsstrategien voor projecten in het fysieke domein van de gemeente ’s-Hertogenbosch’. Na grondig theoretisch onderzoek en veldonderzoek leverde dit aan aantal verbeterpunten op voor de organisatie. Onderzoek, analyse en aanbevelingen zijn gesplitst voor de twee onderwerpen, het kwaliteitsprogramma projectsturing en aanbestedingen. De aanbevelingen zijn gesplitst in de belangrijkste, meer principiële aanbevelingen, en een aantal meer operationele verbetervoorstellen.

Michel Sebel RPC

“Integrale Projectbewaking – Rijnlandmodel Onderzoek naar het verbeteren van het kostenbeheersingsproces op integrale projecten” VolkerInfra is ontstaan uit de behoefte om grote integrale multidisciplinaire projecten aan te sturen. Deze projecten, waar rail (Volker Rail), weg (KWS), civiel (Van Hattum en Blankevoort) en technische installaties (Vialis) samenkomen (multidisciplinair), vragen om een integrale aanpak op het gebied van projectmanagement, ontwerp, digitalisering en informatisering. De vier bedrijven zijn gezamenlijk aandeelhouder van VolkerInfra. Het doel van VolkerInfra is om de grote projecten, waar verschillende werkmaatschappijen en disciplines samenkomen, op een zo eenduidige manier aan te sturen voor een zo hoog mogelijk rendement en een tevreden klant. Dit onderwerp heeft Michel uitgediept in zijn ALP-onderzoek, waarin hij de samenwerking conform het zogenaamde Rijnlandmodel onderzocht.

Mark Thoomes RPC

“De Projectcontroller in de rol van Projectdirecteur Projectbeheersing, als onderdeel van de 2-koppige Projectdirectie” Het vak projectcontrol wordt steeds belangrijker in het beheersen van complexe multidisciplinaiure projecten. Was de pc-er in vroegere tijden vaak niet meer dan een projectboekhouder, tegenwoordig zien we het belang van de pc-functie steeds meer en sneller toenemen. Dit betekent ook dat de functie zich ontwikkelt en dat er bij grote complexe projecten steeds meer gekozen wordt om, naast de projectdirecteur, ook een directeur projectbeheeersing te plaatsen. De centrale vraag van Marks onderzoek luidde: ‘Welke capaciteiten ( hard en soft skills ) moet de projectcontroller bezitten om de rol van projectdirecteur te vervullen, zonder de onafhankelijkheid te verliezen die past bij de projectcontroller? Het onderzoek is gestart met 3 deelvragen die moeten leiden naar een oplossing voor het probleem: 1. Welke plek moet de Projectdirecteur Projectbeheersing in de projectorganisatie hebben en hoe organiseert hij zijn werk om: a. Het takenpakket te beheersen b. Een onafhankelijke rol te vervullen 2. Wat wordt van de Projectcontroller in de rol van Projectdirecteur Projectbeheersing verwacht en welke softskills heeft hij dan nodig die de Projectdirecteur Techniek en Uitvoering wel beheerst, wat valt hiervan te leren? 3. Hoe verander je de rol van Projectcontroller naar Projectdirecteur, in een toch al veranderende rol, in een organisatie waar de Projectcontroller toch nog als administrateur wordt gezien? De antwoorden op deze vragen plaats Mark in de context van de organisatie m.b.t. de cultuurverandering binnen de organisatie aan de hand van het model van Kotter.

Erik de Vries RPC

‘Zijn we in control op het GWW werkpakket? Hoe weten we dit? Hoe realiseren en behouden we dit?’ Naar de antwoord(en) op deze vragen heeft Erik een gedegen onderzoek uitgevoerd, waarin hij aandacht besteed aan – de samenhang tussen – alle aspecten van integrale projectbeheersing m.b.t. het Grond-Weg- en Waterbouwpakket. De belangrijkste conclusie die Erik trekt is dat de organisatie op een integraal project veel meer een samenwerkend team moeten gaan vormen. Integrale keuzes i.p.v. mono-disciplinaire keuzes waarbij de effecten op de vier belangrijkste bottle-nekken binnen het GWW werkpakket (geotechniek, grondbalans, fasering en asfaltplanning) altijd in samenhang herbeschouwd moeten worden. Het onderzoekt belicht deze totaalvraag vanuit alle invalshoeken van integrale projectbeheersing en maakt deze vraag tot een behapbare ontrafeling van alle aspecten die m.b.t. projectbeheersing bij multidisciplinaire projecten spelen.

Caspar de van der Schueren RPC

Caspar heeft onderzoek uitgevoerd bij Vialis. Vialis adviseert, ontwerpt, realiseert en beheert intelligente systemen voor de doorstroming op het water en de weg. Zo ontwerpt Vialis onder andere verkeerstechnische tunnelinstallaties (VTTI). Naast de aanschaf van hardware wordt ook de software ontwikkeld om al deze installaties op de juiste manier te laten functioneren. Voor het ontwerpen, inclusief het valideren en evalueren van deze verkeerstechnische tunnelinstallaties wordt personeel ingezet. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe er op dit moment prognoses gemaakt worden inzake ontwerpkosten. Op basis van deze bevindingen heeft Caspar aanbevelingen gedaan om een betere controle te krijgen over de prognose gedurende de verschillende ontwerpfases, van de bestede en nog te besteden uren van de ontwerpkosten. In deze ALP heeft Caspar zich enkel gericht op het beter kunnen beheersen en prognosticeren van ontwerpuren die nodig zijn voor het maken van alle opleverdocumenten. D.m.v. de lesstof tijdens de RPC, het lezen van allerlei literatuur en het houden van interviews met diverse betrokkenen binnen Vialis kwam Caspar tot diverse praktijkgerichte en nuttige aanbevelingen om Scope, Tijd en Kosten beter vooraf in kaart te kunnen brengen.

Simon van der Vleuten RPC

Simon heeft onderzoek gedaan naar probabilistisch plannen en of toepassing wenselijk is binnen Tata Steel IJmuiden. Als eerste werd een grondige literatuurstudie uitgevoerd, vervolgens werd probabilistisch plannen toegepast bij een groot project. Als derde werd een enquête gehouden onder project managers, project controllers en project planners. Uit het onderzoek kwam naar voren dat probabilistisch plannen niet voor elk project geschikt is en ook niet voor elke project fase. Tevens kwam naar voren dat input, de project planning en de risico analyse, van goede kwaliteit moeten zijn, om output te verkrijgen die betrouwbaar genoeg is om daar conclusies aan te verbinden. Toepassing binnen Tata Steel IJmuiden is zeker wenselijk maar onder bepaalde voorwaarden, en bij geselecteerde projecten.

Johan Huizer RPC

Het onderzoek waarmee Johan Huizer zijn RPC-opleiding succesvol afrondde belicht de optimalisatie van de administratieve workflow in projecten. Johan onderzocht gericht de administratieve processen en de verwerking van gegevens binnen het huidige ERP Systeem Metacom. Door dit toe te passen op grote integrale projecten, is ook de verwachting dat de betrouwbaarheid en tijdigheid van de kosten kan worden verbeterd en hiermee de totale projectbewaking. Op deze manier kunnen de , prognoses eerder en betrouwbaarder worden afgegeven en wordt de workflow (administratieve last) verminderd. Aanvullend leverde hij een concreet implementatie plan waarmee de procesverbeteringen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.

Jan Vermaat RPC

Jan Vermaat onderzocht in zijn functie controller bij VolkerRail B.V.: ‘Financiële Beheersing van de contractwaarde van het project tijdens de ontwerpfasen’ Volkerlnfra houdt zich bezig met integrale infrastructurele werken in combinatie verband. De werkzaamheden worden vooral in Nederland uitgevoerd. Het onderzoek is met name uitgevoerd bij het bedrijfsonderdeel Vialis, waar Jan werkzaam is. Vialis BV houdt zich bezig met systeemintegratie en installatie van dynamische verkeerssystemen, infrastructuur en mobiliteit. De opdrachtnemer wil voor het realiseren van hun opdracht onder andere een heldere Projectscope, waarin de functie en de techniek van het hele systeem juist met de opdrachtgever is afgestemd, zodat een duidelijke projectscope kan worden vastgesteld en er geen verrassingen of verspillingen zijn tijdens de realisatie. Verrassingen die tot wijzigingen leiden, die vaak leiden tot financiële tegenvallers. Het onderzoek richt zich op de financiële beheersing van de wijzigingen van de scope van het project tijdens de ontwerpfasen. Met het doel om zo een actieve bijdrage te leveren aan de robuustheid van de financiële prognoses van het project. Dit zowel aan Opdrachtgevers zijde als aan Opdrachtnemers kant, waarbij mijn focus ligt aan Opdrachtnemers kant. ‘Financiële Beheersing van de contractwaarde van het project tijdens de ontwerpfasen’

Ronald Dikker RPC

Onder de titel ‘Grip op ontwerprisico’s in de risicopot’ levert Ronald een mooi werkstuk af waarin hij aanbevelingen doet hoe om te gaan met risico’s en onzekerheden in het ontwerpproces. ‘De kern om grip te krijgen op de Ontwerprisico’s zowel tijdens de tender, ontwerp en uitvoering ligt niet op het inhoudelijke vakgebied van de ontwerpers en constructeurs maar binnen het samenspel van alle betrokken mensen bij het project op het gebied van: • Strategische belangen • Communicatie • Transparantie • Samenstelling Integraal (ontwerp) team’ Ronald pleit voor een afgewogen mix van hard- en soft controls w.o. standaardisatie van de methode, frequente agendering en het stimuleren van de risk readiness in de organisatie en geeft concrete aanbevelingen om de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie gericht te verbeteren op het gebied van risicobeheersing in het ontwerpproces.

Esther IJland RPC

De gemeente Amsterdam voert binnen het “Grondbedrijf” de regie op de gebiedsontwikkeling binnen de stad. Dit is een omvangrijk onderdeel waarbinnen veel geld en personele capaciteit omgaat. In het Action Learning Program heeft Esther gekeken naar de mogelijkheid van het toepassen van Portfoliomanagement binnen de portefeuille. Door geld en capaciteit aan conjunctuur te koppelen is geprobeerd om te komen tot een betere korte termijn voorspelling waarin geanticipeerd kan worden op benodigde geldstromen en benodigde vs beschikbare capaciteit. Door onder andere gebruik te maken van een roling wave zou het mogelijk moeten zijn om tot een efficiëntere inzet te komen met een positief productieresultaat. Daarvoor dient de organisatie enigszins te worden aangepast en is een meer betrouwbare planning met betrekking tot de capaciteitsinzet noodzakelijk voor de korte en middellange termijn.

Bianca Koning-Boekensteijn RPC

Bianca heeft onderzoek gedaan naar het gebruik en toepassing van Project Controls op de standaard projecten bij Liandon, de projectenorganisatie van Alliander. Op basis van interviews met collega project controllers en eigen ervaring in de projecten van Liandon, heeft Bianca een 10-stappen plan gemaakt voor verdere standaardisatie van Project Controls. Een deel van haar stappenplan en aanbevelingen zullen geïmplementeerd worden in de dienstverlening vanuit Project Control op beheersing van deze standaard projecten.

Peter Poort RPC

Een toekomst bestendig competentie profiel voor de project controller, hoe ziet dat eruit? In mijn paper heb ik een antwoord trachten te vinden op deze vraag, door enerzijds in te gaan op de rol die fintech en in bredere zin innovatie speelt in het leven van de project controller. Daarnaast is gekeken welke hard en soft skills voor de project controller van vandaag én morgen van doorslaggevend belang zijn. Belangrijkste bron hiervoor waren de project controllers zelf en hun counterparts, die middels een kwalitatief onderzoek zijn geïnterviewd.

Ernst de Klein RPC

Met mijn ALP heb ik antwoord willen geven op de vraag in hoeverre de Business Case kan bijdragen aan de volwassenheidsambities van projectvoering van ICT projecten binnen het UMC Utrecht. De hieruit voorkomende aanbevelingen hebben onder meer invloed op het centrale besluitvormingsproces, de investeringsbeslissing en de jaarlijkse decentrale afspraken met de Raad van Bestuur wanneer het gaat om batenmanagement. Tevens komen de onderwerpen resourcemanagement en capaciteitsplanning aan de orde. Door de business case een vast onderdeel te maken van het besluitvormingsproces werkt de organisatie toe naar een optimalisatie van het proces en wordt daarmee slagvaardiger. De vraag “willen we dit echt wel” zal nog kritischer beantwoord gaan worden wanneer de eigenaar op basis van het managementcontract gehouden wordt aan de in de business case opgenomen baten. Positieve effecten worden voorzien op de klanttevredenheid omdat met een realistische planning de klant (meer) zekerheid heeft over het moment waarop de gewenste functionaliteiten beschikbaar komen. De organisatie krijgt inzicht in de beschikbare capaciteit van eigen mensen en kan tijdig reageren op de vraag vanuit het huis door de inzet van externe krachten

Stefan Gross RPC

Stefan Gross onderzocht het project DoorStroomStation Utrecht Centraal. Beheersing van de scope/kwaliteit is bij dit omvangrijke project belangrijk. Het doel van zijn onderzoek was om te komen tot aanbevelingen voor het beheersen van scopewijzigingen tijdens de realisatiefase van infrastructurele projecten bij ProRail. Om dit doel te bereiken is het onderzoek verdeeld in twee methoden: ‘literatuur- en praktijkstudie’. Door de literatuurstudie te vergelijken met de praktijkstudie leverde dit conclusies en aanbevelingen voor ProRail op.

Chris Kegler RPC

Chris Kegler legde de lat hoog met zijn Action Learning Project bij Leaseplan. Zijn onderwerp ‘Voortgangsrapportage 2.0’, omvatte de ambitie om een verbreding en vernieuwing van de voortgangsrapportage te definiëren, om hiermee de kans op projectsucces te vergroten. Zijn onderzoek leidde tot een aantal voorstellen die functie en opzet van de projectvoortgangsrapportage wijzigt door het doorvoeren van een aantal feitelijke veranderingen aan de VR template en een aantal gedragsveranderingen. De paper van Chris werd door de examencommissie hoog gewaardeerd en beoordeeld als Best Paper 2016-2017’.

Rene Jansen RPC

Rene Jansen onderzocht de rol van de projectcontroller in relatie tot het onderwerp ‘compliance’. Aan de hand van concrete, aansprekende en herkenbare casuïstiek uit de praktijk, definieerde hij de rol van de projectcontroller binnen het infrabedrijf van Ballast Nedam. Zijn onderzoek leverde een aantal aanbevelingen op welke met de collega projectcontrollers worden gedeeld en inzichten die nieuwe projectcontrollers kunnen helpen in deze complexe materie.

Bob van Bommel RPC

Bob heeft in zijn Action Learning Project gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe zou ERA Contour haar projectcontrollers anno 2018 beter kunnen positioneren binnen haar organisatie en wat levert dit op. Om deze vraag te beantwoorden heeft hij onderzoek gedaan naar de beschreven theorieën over projectbeheersing en deze vervolgens toegepast binnen de organisatie ERA Contour. Uit het onderzoek is gebleken dat niet alleen de positie van de projectcontroller veranderd moet worden, maar om eerder in het procesbrokken te raken zullen er ook wijzigingen in de werkzaamheden van de projectcontroller noodzakelijk zijn.

Paul Ketelaar RPC

Paul Ketelaar, heeft zich verdiept in het onderwerp Best Value Procurement (BVP) en wat voor gevolgen dit heeft voor de projectbeheersing. Wat veelal onderbelicht is de fase na aanbesteding, wat heeft BVP voor impact op de diverse teamrollen “loslaten” en de opdrachtnemer de leiding geven als expert. En daarnaast je verantwoording als opdrachtgever goed in te kunnen vullen en daarmee in control zijn. Paul heeft een goede koppeling gelegd vanuit de abstractie van de theorie naar de praktijk, waarbij hij de diverse dilemma’s heeft benoemd en deze tevens naar waardevolle aanbevelingen vertaald.

Wouter Walstra RPC

Wouter onderzocht voor zijn Action Learning Project ‘Het hefboomeffect tussen externe verslaggeving en interne projectsturing’ bij Reddyn, een joint venture die is ontstaan uit een gedeeltelijke samenwerking tussen twee bedrijven, TenneT en Liander. Reddyn is een service provider op het gebied van hoogspanning en complexe middenspanning. Wouter deed een aantal aanbevelingen met betrekking tot de inzet van de Cost Breakdown Structure, die de organisatie verder helpen in het verbeteren van zowel de interne projectsturing als de rapportage m.b.t. projectvoortgang.

Radjoe Ramkisoen RPC

Radjoe Ramkisoen heeft in zijn scriptie de cashflow onderzocht van TenneT TSO B.V. Het doel van zijn onderzoek was om de cashflow betrouwbaarder te maken binnen de grote projecten die het bedrijf uitvoert. Binnen TenneT TSO B.V. is de voorspelling van de cashflows namelijk van groot belang voor de vooruitgang van zulke projecten. In zijn scriptie heeft hij verschillende aspecten onderzocht binnen een tweetal projecten die de cashflow kunnen beïnvloeden. Hierin heeft hij de aangeleerde kennis van PCO kennis toegepast. Uit zijn scriptie zijn adviezen gekomen voor het bedrijf zodat de cashflow betrouwbaarder wordt.

Wim Mulder RPC

Wim Mulder koos als onderwerp voor zijn paper Beheersing Design & Build contract bij woningcorporaties: grip op proces, kwaliteit en product’. Zijn onderzoek voerde Wim uit bij GroenWest, een middelgrote woningcorporatie met ongeveer 12.000 woningen met haar kantoor in Woerden. Het doel van zijn onderzoek was het ontwikkelen van een kader voor het beheersen van een DB-contract. De projectorganisatie en de afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten passen bij de gekozen contractvorm. Zo wordt adequaat sturen en beheersen van projecten op tijd, geld, kwaliteit en risico’s mogelijk.

Mariëlle Bos RPC

Mariëlle Bos onderzocht de rol van de projectcontroller. Hoe en wat kan een projectcontroller bijdragen aan een succesvol project? Een onderzoek wat zich richtte op de vaardigheden en competenties van de projectcontroller, waarbij zij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de projectcontroller in verschillende projecten onderzocht en zich verdiepte in de vraag welke soft skills heeft een projectcontroller nodig heeft? Zij verrichtte haar ALP-onderzoek binnen Tata Steel in IJmuiden.

Jelle van der Laan RPC

Jelle heeft met als basis het project Vervanging Noordzeebrug, Werkbestek 2012-57 kunstwerken en wegen, de volgende onderzoeksdoelstellingen uitgewerkt: Hoe inzicht te krijgen in: 1. de oorzaken van het ontstaan van frictie binnen bouwcombinaties en de oorzaken van stagnaties 2. de Projectrisico’s en de beheersing van de belangrijkste risico’s als Tijd en Geld 3. het bewerkstelligen van zelfstandiger werkende projectteams 4. het bewerkstelligen en borgen van vertrouwen

Elisabeth Homsma RPC

Elisabeth verdiepte zich in de projectbeheersing van de provincie Fryslân. Projectrisicobeheersing, monitoring financiele voortgang d.m.v. Earned Value en een onderzoek naar instrumenten (software), welke het beste kunnen worden ingezet om dit te ondersteunen, leidde tot een heldere analyse en advies aan directie, die het advies overnam. Elisabeth onderzocht de functie ‘projectcontrol’ en de rol van de projectcontroller binnen de provinciale organisatie en betrok in haar onderzoek een aantal klassieke concepten en opvattingen over ‘control’. Het leidde er o.a. toe dat de rol van de projectcontroller in haar organisatie belangrijker werd, dat projectcontrollers eerder bij projecten worden betrokken en een bredere taak en verantwoordelijkheid hebben gekregen, omdat projectmanagers de meerwaarde van hun inbreng op waarde weten te schatten.

Richard Altepost RPC

Richard Altepost werkt voor de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) waar hij binnen het vastgoedbedrijf o.a. onderzoek deed naar de stand van zaken van projectbeheersing van vastgoedprojecten, naar de toepassing van Earned Value Management en het gebruik van PRINCE2. Richard geeft aanbevelingen voor het verbeteren van projectbeheersing van het investeringsprogramma van de VU 2012-2020, zowel op het gebied van de administratieve organisatie als voor wat betreft de rol van de projectcontroller.

Annemieke Sindorf RPC

Annemieke deed onderzoek naar hoe projectbeheersing kan worden verbeterd om meer grip te krijgen op de ICT-projecten van waterbedrijf Evides. Aspecten als multiprojectorganisatie, scope-control van ICT-projecten, prioritering, risicobeheersing zijn belicht en uitgediept. Is Agile een bruikbare methode om ICT-projecten beter te sturen en beheersen binnen Evides? Annemieke besteedde daarnaast nadrukkelijk aandacht aan de organisatie en de menskant van samenwerken in projecten. Een complete paper waarmee het waterbedrijf een heldere analyse en advies in handen heeft voor de verbeterde beheersing van haar ICT-projecten.

Wim van Loon RPC

Met bezieling heeft Wim uitgebreid antwoord gegeven op de probleemstelling: “Hoe kan in een project een betrouwbare en volledige prognose worden opgesteld?” Het hoofddoel van een goede prognose is om een project te kunnen toetsen en sturen met als einddoel het gewenste resultaat of beter. Een Earned Value Management (EVM) controlesysteem is het best bruikbaar, omdat scope, tijd en kosten allen in één systeem worden bewaakt en worden uitgedrukt in meetbare waarden. Wim heeft toegelicht hoe dit op een goede manier toe te passen.

Drs. Bc. Siebe Vos RPC

Siebe heeft de Beste Paper Ward 2015 gewonnen met zijn scriptie over: “Hoe om te gaan met onzekerheid binnen projecten?” Hij heeft met zijn scriptie een advies uitgebracht aan de Gasunie om de werkwijze voor het vaststellen van een verantwoord projectbudget en het effectief omgaan met onzekerheid binnen projecten te verbeteren. Het project Beverwijk – Wijngaarden, de aanleg van een 90 kilometer gasleiding met een diameter van één-meter-twintig, wordt in dit onderzoek als referentie gebruikt.

John Kerstjens RPC

John Kerstjens onderzocht in Systems Engineering en de relatie met projectbeheersing binnen het IPM team Cluster Onderhoud Nat Zuid Nederland van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat sluit haar contracten met aannemers op een andere manier (op basis van UAV-GC) dan vroeger en de contractbeheersing vindt plaats op basis van SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing). Ook de borging van de interne kwaliteit (IKB – Interne KwaliteitsBorging) is aan verandering onderhevig. Om al die veranderingen op een efficiënte wijze te implementeren in het project heeft de Manager Projectbeheersing van de Projectmanager de opdracht gekregen om de processen opnieuw te analyseren om tot een inrichting te komen op basis waarvan het programma gestuurd en de projecten uitgevoerd kunnen worden. De Manager Projectbeheersing heeft hierin advies gevraagd met betrekking tot de methodiek om tot een bevredigend resultaat te komen. In hoeverre kunnen Systems Engineering technieken de basis vormen voor een analyse methodiek om te komen tot een doelgerichte projectinrichting? Het antwoord beschrijft John in zijn Action Learning Paper.

Anges Iley RPC

Agnes heeft de implementatie van de nieuwe richtlijn (en de impact hiervan) beschreven: “Sturen en verantwoorden nieuwe stijl”, die door het concern Rotterdam is opgesteld. Tegelijkertijd waren er door bezuinigingen reorganisaties doorgevoerd en de mensen moesten gaan werken met een nieuw administratief systeem. Hoe zorg je er niet alleen voor dat projecten in zo’n veranderende context in control blijven, maar ook dat de projectbeheersing ook nog aanmerkelijk verbetert? Agnes heeft dit uitgewerkt in haar scriptie.

Dennis A. Pruim RPC

Dennis heeft op zijn scriptie geschreven met als doel: Proberen aan te tonen dat de projectscope na de offertefase en/of het opstellen van een businesscase minstens zo belangrijk is als het bewaken ervan tijdens de uitvoering. Misschien zelfs belangrijker! Dennis: “Door gebrek aan aandacht voor een goed wijzigingsbeheer en scopebewaking, heb ik bij veel projecten de marges zien verdampen. Er werden zelfs verliezen geleden door het, onder andere, niet goed op orde hebben en/of bewaken van de scope.”

Ronald H.H. Ursem RPC

Ronald heeft op een gedegen manier onderzocht of CRSA de juiste risicomanagementmethode is voor het UWV, dat op dat moment (2012) moest dealen met een dalend budget, terwijl de werkzaamheden in de toekomst zouden toenemen. Ook heeft Ronald gekeken of CRSA een bijdrage kan hebben in de kostenreductie en het voorkomen van falen van projecten in de toekomst.

Erik Warta RPC

‘Veel projecten zijn onderhevig aan scopeaanpassingen door een gebrekkige stakeholderanalyse in de voorbereiding’. Dat was de ervaring die Erik Warta had vanuit een groot aantal projecten waar hij in zijn loopbaan bij betrokken was geweest. Het gevolg was aanpassingen van de scope, wat weer leidde tot vertraging en kostenstijging. Erik onderzocht binnen zijn projecten bij TATA Steel wat de relatie was tussen de stakeholderanalayse en de scopevorming. Binnen de PM-kaders en in een complexe technische omgeving een relevant onderwerp voorprojectsucces en project control. Aan de hand van een theoretische analyse, praktijkonderzoek en eigen ervaringen geeft hij in zijn ALP een mooi inzicht in deze relatie en de effecten hierop op de klassieke beheersaspecten. Hij sluit zijn ALP af met heldere conclusies en aanbevelingen. Een ALP waar menig collega projectcontroller die met dit herkenbare probleem worstelt plezier aan kan beleven.

Stanny Schapendonk RPC

Stanny heeft vanuit zijn grote praktijkervaring met vooral bouw en infrastructurele projecten onderzoek gedaan naar de vraag: “Hoe krijg je snel inzicht in de betrouwbaarheid van de eindprognose van projecten?” Uit deze vraag volgden drie deelvragen, waarop Stanny niet alleen antwoord geeft, maar waarbij hij ook aangeeft wat je allemaal kunt doen om deze vragen beantwoord te krijgen: 1. Welke factoren spelen een rol bij het vaststellen van een eindprognose? 2. Hoe kunnen deze factoren worden toegepast om de betrouwbaarheid te toetsen? 3. Welke onderwerpen zijn minder belangrijk bij een due diligence, maar geven wel een indicatie?

Ricardo H.G. Westenburg RPC

Ricardo heeft in zijn scriptie het onderzoek beschreven dat hij heeft gedaan naar het algemene verloop van projectuitvoeringen binnen Waternet en in het bijzonder de evaluatie van de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De beschrijving en analyse van dit project heeft geleid tot het formuleren van een aantal conclusies en aanbevelingen voor een beter verloop van investeringsprojecten binnen Waternet in de toekomst.

Herbert Janssen RPC

Herbert Janssen schreef zijn Action Learning Paper (ALP) over de opzet van een projectbeheersingssysteem voor ruimtelijke projecten van de gemeente Overbetuwe. Voor zijn werkstuk onderzocht hij alle beheersaspecten, de stand van zaken bij de gemeente en hoe deze kunnen worden verbeterd door middel van een eenduidig (projectcontrol)systeem en werkwijze. Zijn onderzoek en werkstuk biedt een heldere en praktische leidraad voor iedereen die zich binnen een middelgrote overheidsorganisatie (gemeente) wil bezighouden met het verbeteren van de beheersing van ruimtelijke projecten.

Michiel Koppen RPC

Michiel heeft in zijn scriptie benadrukt dat projectenwerk mensenwerk is en dat, volgens Michiel, daar de meeste aandacht aan moet worden besteed. Michiel: “Je hebt sociologische verbeelding en consensus over die verbeelding nodig. Alle technieken en methoden die nodig zijn om invulling te geven aan beheersing zijn hiervan afhankelijk.”

Rene E. van der Hout RPC

René heeft zijn verworven kennis m.b.t. Projectcontrol losgelaten op het project van Unica: de nieuwbouw van de HAN in Nijmegen met een oppervlakte van ongeveer 32.500 m2. Alle beheersaspecten kwamen aan de orde. Nadruk van zijn scriptie was de procesbeschrijving van het verwerken van een WPS en PBS in een MS-project planning om een S-curve te creëren. Hiermee kon een prognose gemaakt worden in relatie tot de werkelijk gemaakte kosten en gereedheid. In zijn scriptie gaf René ook veel aandacht aan het functioneren van het team en de teamsamenstelling. “Het succes van het project is mede afhankelijk van de personen die onderdeel uitmaken van het projectteam. Met een Belbin test kunnen er nieuwe inzichten ontstaan, waarmee het team geoptimaliseerd kan worden.”

Martijn Kuijpers RPC

Martijn heeft zich als projectcontroller bij Tennet in zijn scriptie voor de RPC toegelegd op de uitwerking van de volgende probleemstelling: “Op welke wijze kan een projectcontroller op optimale wijze projecten beheersen die door een contractor worden uitgevoerd?” Tijdens de uitwerking kwamen alle deelgebieden van Projectcontrol voorbij en zijn op een aantal punten concreet de projectbeheersing bij Tennet verbeterd en er kwamen ook nog een paar uitdagingen voor de toekomst tevoorschijn.

Gert Bakker RPC

Gert heeft zijn scriptie benut voor de organisatie Waternet, om te onderzoeken hoe Projectcontrol en programmabeheersing in, zowel een veranderende organisatie als omgeving, verbeterd en het beste vormgegeven kan worden. Uit zijn scriptie zijn een aantal adviezen en aanbevelingen gekomen, waarmee een bijdrage is geleverd aan een betere projectbeheersing binnen Leidingwerken Waternet.

Evert Schipper RPC

Evert heeft voor zijn scriptie een analyse gemaakt van de toepassing van het Projectcontrolmodel op het Project Stadskantoor Middelen in Utrecht. Hij heeft alle elementen van Projectcontrol de revue laten passeren en heeft goed gekeken naar de toepassing. Waar gaat het goed, waar zijn verbeteringen mogelijk en welke?

Drs. M.C.M.M. Machielsen RPC

Theo heeft alle aspecten van Projectcontrol, zoals die zijn behandeld in de Opleiding Registered Project Control (RPC), aan bod laten komen in zijn scriptie. Hij was ten tijde van zijn scriptie Projectcontroller bij het ministerie van Defensie. Het doel van dit project was het ontwikkelen, bouwen, testen, certificeren en installeren van een geavanceerd electronisch zelfbeschermingssysteem voor alle 29 Apache gevechtshelicopters. Met deze scriptie en studie heeft Theo een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

Andries van Unen RPC

Andries heeft in 2012 zijn scriptie gewijd aan de projectbeheersing binnen Traduco m.b.t. het project: ‘Kademuren Modellering Systeem’ met als opdrachtgever het Havenbedrijf Rotterdam. Het is een bijzondere casus met de nadruk op de Life Cycle Cost Analise. De LCC analyse vervult op zichzelf een prominente rol binnen het Asset Management gedachtengoed.

ING. Eric P. Zonneveld RPC

Eric heeft niet alleen een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe Projectcontrol beter gepositioneerd kan worden in de organisatie. Maar ook hoe hij, op een praktische en complete manier, een integrale beschrijving kon maken van de beheersing en besturing van de beheersaspecten Tijd, Geld en Scope bij Tata Steel.