RPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

LinkedinVincent van de Scheur

Een RPC-er is een sr. professional in het vakgebied Integrale Projectbeheersing. In de samenwerking tussen PCO en YER is de route naar dit niveau in het Young Talent Program op een gedegen manier opgenomen en georganiseerd. De kandidaten worden na zorgvuldige selectie geplaatst bij een opdrachtgever, waar zij de rol van projectcontroller vervullen. Daarnaast doorlopen zij een intensief ontwikkelprogramma, waarin onder andere de Opleiding Project Control (OPC) en vervolgens de Registered Project Control (RPC) opleiding zijn opgenomen. Eén van de eerste kandidaten die op overtuigende wijze dit traject heeft afgerond is Vincent van de Scheur. Vincent heeft zich bij zijn opdrachtgever/werkgever bezig gehouden met de vraag 'hoe maatregelen te bedenken om tot een goede sturing en juiste Prognose Einde Werk voor de onderhoudscontracten in beheer en exploitatiecontracten te komen?' Hij heeft de bestaande situatie kritisch geanalyseerd en zich verdiept in alle relevante theoretische aspecten. Door middel van gestructureerd en overtuigend onderzoek naar de behoeften van de stakeholders heeft Vincent zich een beeld gevormd van de soll-situatie. Laatste heeft hij daarna voor alle beheersaspecten uitgewerkt en aanbevelingen gedaan voor verdere uitwerking en toepassing. Een heldere vraagstelling, grondige aanpak (onderzoek) en gedegen uitwerking van dit beheersvraagstuk. Prettig verwoord in een werkstuk en met verve ten overstaan van de beide examinatoren verdedigd. Proficiat Vincent!

LinkedinPatrick Schmeits

In zijn ALP heeft Patrick kritisch gekeken naar de managementrapportages van een groot bouwproject. In dit project – een grote woontoren met verschillende commerciële ruimten in het centrum van Utrecht - werden veel data verzameld. De huidige rapportage is getoetst of deze toereikend is om het project hiermee te kunnen sturen. Patrick heeft een gedegen analyse gemaakt van alle beheersaspecten van het project. Hierbij heeft hij zich als doel gesteld om een werkende integrale projectrapportage te ontwikkelen die ervoor zorgdraagt dat de juiste gegevens worden besproken tijdens de rapportagebespreking, zodat deze een volledig actueel beeld van de status van het project weergeeft. In zijn eindwerkstuk komen alle aspecten van integrale projectbeheersing aan bod en toont hij dat hij de rol van projectcontroller op een zodanige wijze weet in te vullen dat hij van meerwaarde is in de sturing en beheersing van dit project. Tijdens de verdediging van de ALP heeft hij dit nogmaals op overtuigende wijze aan de examinatoren laten zien.

LinkedinHarrie Blaauwgeers

Harrie Blaauwgeers heeft zijn ALP benut om voor zijn opdrachtgever een strategisch advies te schrijven. Door de veranderende (markt)omstandigheden lag de uitdaging voor om een nieuwe strategische koers te bepalen en de organisatie te veranderen. Nieuwe markten aanboren en nieuwe producten ontwikkelen. Ondernemerschap volop, maar een beheerste en gestructureerde aanpak voor het portfoliomanagement van alle nieuwe business ideeën was wenselijk. Harrie heeft zich in deze transitie beziggehouden met de selectie, keuze en implementatie van een projectmanagement-methodiek die hiermee enerzijds voldoende sturing en beheersing aan de organisatie kan bieden en anderzijds voldoende ruimte laat voor het ondernemerschap in een dynamische markt en hiermee vrijheid laat om bij te sturen. Zijn keuze voor – en uitwerking van de projectmanagent methodiek PRINCE2 Agile heeft hij in zijn eindwerkstuk gedegen uitgewerkt en op een overtuigende manier aan de examinatoren gepresenteerd, waarmee hij heeft aangetoond een senior professional te zijn in het vakgebied van integrale projectbeheersing.

LinkedinRonny Asarfi RPC

Ronny heeft met zijn ALP het volgende onderzocht: ‘Hoe komen verschillende bedrijfsculturen samen tot een tijdelijke optimale bedrijfscultuur bij het aangaan van allianties, vof’s en samenwerkingen, zodanig dat het resultaat bij oplevering van de dienst of product voortgekomen uit deze tijdelijke samenwerking, tot volle tevredenheid leidt bij alle deelnemende firmanten en hun ingebracht menselijke kapitaal, het operationeel team’. Hij heeft deze vraag heel volledig beantwoord en zijn aandacht hierbij ging met name uit naar de menselijke kant van dit vraagstuk. O.a. het belang van kennis van en aandacht voor organisatieculturen, groepsdynamica en samenwerkingsprocessen zijn heel helder beschreven. Uiteindelijk heeft Ronny een duidelijk en bruikbaar advies kunnen uitbrengen om strategische samenwerksverbanden succesvol te laten zijn.

LinkedinBianca Koning-Boekensteijn RPC

Bianca heeft onderzoek gedaan naar het gebruik en toepassing van Project Controls op de standaard projecten bij Liandon, de projectenorganisatie van Alliander. Op basis van interviews met collega project controllers en eigen ervaring in de projecten van Liandon, heeft Bianca een 10-stappen plan gemaakt voor verdere standaardisatie van Project Controls. Een deel van haar stappenplan en aanbevelingen zullen geïmplementeerd worden in de dienstverlening vanuit Project Control op beheersing van deze standaard projecten.

LinkedinCaspar de van der Schueren RPC

Caspar heeft onderzoek uitgevoerd bij Vialis. Vialis adviseert, ontwerpt, realiseert en beheert intelligente systemen voor de doorstroming op het water en de weg. Zo ontwerpt Vialis onder andere verkeerstechnische tunnelinstallaties (VTTI). Naast de aanschaf van hardware wordt ook de software ontwikkeld om al deze installaties op de juiste manier te laten functioneren. Voor het ontwerpen, inclusief het valideren en evalueren van deze verkeerstechnische tunnelinstallaties wordt personeel ingezet. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe er op dit moment prognoses gemaakt worden inzake ontwerpkosten. Op basis van deze bevindingen heeft Caspar aanbevelingen gedaan om een betere controle te krijgen over de prognose gedurende de verschillende ontwerpfases, van de bestede en nog te besteden uren van de ontwerpkosten. In deze ALP heeft Caspar zich enkel gericht op het beter kunnen beheersen en prognosticeren van ontwerpuren die nodig zijn voor het maken van alle opleverdocumenten. D.m.v. de lesstof tijdens de RPC, het lezen van allerlei literatuur en het houden van interviews met diverse betrokkenen binnen Vialis kwam Caspar tot diverse praktijkgerichte en nuttige aanbevelingen om Scope, Tijd en Kosten beter vooraf in kaart te kunnen brengen.

LinkedinRonald Dikker RPC

Onder de titel ‘Grip op ontwerprisico’s in de risicopot’ levert Ronald een mooi werkstuk af waarin hij aanbevelingen doet hoe om te gaan met risico’s en onzekerheden in het ontwerpproces. ‘De kern om grip te krijgen op de Ontwerprisico’s zowel tijdens de tender, ontwerp en uitvoering ligt niet op het inhoudelijke vakgebied van de ontwerpers en constructeurs maar binnen het samenspel van alle betrokken mensen bij het project op het gebied van: • Strategische belangen • Communicatie • Transparantie • Samenstelling Integraal (ontwerp) team’ Ronald pleit voor een afgewogen mix van hard- en soft controls w.o. standaardisatie van de methode, frequente agendering en het stimuleren van de risk readiness in de organisatie en geeft concrete aanbevelingen om de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie gericht te verbeteren op het gebied van risicobeheersing in het ontwerpproces.

LinkedinErik de Vries RPC

‘Zijn we in control op het GWW werkpakket? Hoe weten we dit? Hoe realiseren en behouden we dit?’ Naar de antwoord(en) op deze vragen heeft Erik een gedegen onderzoek uitgevoerd, waarin hij aandacht besteed aan – de samenhang tussen – alle aspecten van integrale projectbeheersing m.b.t. het Grond-Weg- en Waterbouwpakket. De belangrijkste conclusie die Erik trekt is dat de organisatie op een integraal project veel meer een samenwerkend team moeten gaan vormen. Integrale keuzes i.p.v. mono-disciplinaire keuzes waarbij de effecten op de vier belangrijkste bottle-nekken binnen het GWW werkpakket (geotechniek, grondbalans, fasering en asfaltplanning) altijd in samenhang herbeschouwd moeten worden. Het onderzoekt belicht deze totaalvraag vanuit alle invalshoeken van integrale projectbeheersing en maakt deze vraag tot een behapbare ontrafeling van alle aspecten die m.b.t. projectbeheersing bij multidisciplinaire projecten spelen.

LinkedinJan Vermaat RPC

Jan Vermaat onderzocht in zijn functie controller bij VolkerRail B.V.: ‘Financiële Beheersing van de contractwaarde van het project tijdens de ontwerpfasen’ Volkerlnfra houdt zich bezig met integrale infrastructurele werken in combinatie verband. De werkzaamheden worden vooral in Nederland uitgevoerd. Het onderzoek is met name uitgevoerd bij het bedrijfsonderdeel Vialis, waar Jan werkzaam is. Vialis BV houdt zich bezig met systeemintegratie en installatie van dynamische verkeerssystemen, infrastructuur en mobiliteit. De opdrachtnemer wil voor het realiseren van hun opdracht onder andere een heldere Projectscope, waarin de functie en de techniek van het hele systeem juist met de opdrachtgever is afgestemd, zodat een duidelijke projectscope kan worden vastgesteld en er geen verrassingen of verspillingen zijn tijdens de realisatie. Verrassingen die tot wijzigingen leiden, die vaak leiden tot financiële tegenvallers. Het onderzoek richt zich op de financiële beheersing van de wijzigingen van de scope van het project tijdens de ontwerpfasen. Met het doel om zo een actieve bijdrage te leveren aan de robuustheid van de financiële prognoses van het project. Dit zowel aan Opdrachtgevers zijde als aan Opdrachtnemers kant, waarbij mijn focus ligt aan Opdrachtnemers kant. ‘Financiële Beheersing van de contractwaarde van het project tijdens de ontwerpfasen’

LinkedinJohan Huizer RPC

Het onderzoek waarmee Johan Huizer zijn RPC-opleiding succesvol afrondde belicht de optimalisatie van de administratieve workflow in projecten. Johan onderzocht gericht de administratieve processen en de verwerking van gegevens binnen het huidige ERP Systeem Metacom. Door dit toe te passen op grote integrale projecten, is ook de verwachting dat de betrouwbaarheid en tijdigheid van de kosten kan worden verbeterd en hiermee de totale projectbewaking. Op deze manier kunnen de , prognoses eerder en betrouwbaarder worden afgegeven en wordt de workflow (administratieve last) verminderd. Aanvullend leverde hij een concreet implementatie plan waarmee de procesverbeteringen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.

Naam