RPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

LinkedinRobin Britsemmer RPC

Robin Britsemmer heeft op overtuigende wijze zijn RPC-opleiding afgerond met een uitstekend Action Learning Paper wat hij op 7 juli 2020 verdedigde. Robin onderzocht de Integrale programmabeheersing bij Waternet en de mogelijkheden de beheersing te verbeteren bij het programma Aquathermie. Het programma Aquathermie is eén van de strategische programma’s in de transitieopgave. Robin onderzocht de voor – en nadelen van verschillende methodieken van programmabeheersing en de toepassing hiervan binnen de organisatie. De ALP kenmerkt zich door een gedegen probleem- doel en vraagstelling, een meervoudig onderzoek en een duidelijke koppeling tussen de strategische relevantie voor Waternet met de aanbevelingen van Robin naar aanleiding van zijn onderzoek. In zijn onderzoek en verdediging toont Robin aan project- en programmabeheersing integraal en op senior niveau te kunnen doorgronden, analyseren en toepassen. Een eindwerkstuk waar de examinatoren een hoge waardering aan toekenden!

LinkedinTessa Evers Zuidweg - Dobbelsteijn RPC

‘Risicobeheersing op het project Afsluitdijk verbeteren’ was de uitdaging waar Tessa haar afstudeerpaper (ALP) aan heeft geweid. Tessa werkt als projectcontroller op dit project voor CroonWolter & Dros van de TBI groep. CWD is als onderaannemer van het consortium Levvel (Van Oord, BAM en Rebel) gecontracteerd om de ondersteunende elektrische installaties op de sluiscomplexen Lorentz te Kornwerderzand en Stevin te Den Oever te leveren. Tessa heeft haar ALP gedegen aangepakt en uitgewerkt. Een goed verzorg werkstuk, zorgvuldige onderzoek aanpak en een gedegen literatuuronderzoek wist zij te vertalen naar de (project)risicobeheersing binnen haar organisatie en in het bijzonder het project. Tessa overtuigde de begeleiders van haar (vak)kennis en inzichten waar het gaat om de huidige en wenselijke inrichting en uitvoering van projectrisicobeheersing, als onderdeel van integrale projectbeheersing. Naast de wat technischer aspecten van projectrisicobeheersing (de ‘blauwe kant’) toonde zij ook het belang van de cultuuraspecten en houding en gedrag als voorwaarde voor het goed toepassen van projectrisicobeheersing.

LinkedinVincent van de Scheur RPC

Een RPC-er is een sr. professional in het vakgebied Integrale Projectbeheersing. In de samenwerking tussen PCO en YER is de route naar dit niveau in het Young Talent Program op een gedegen manier opgenomen en georganiseerd. De kandidaten worden na zorgvuldige selectie geplaatst bij een opdrachtgever, waar zij de rol van projectcontroller vervullen. Daarnaast doorlopen zij een intensief ontwikkelprogramma, waarin onder andere de Opleiding Project Control (OPC) en vervolgens de Registered Project Control (RPC) opleiding zijn opgenomen. Eén van de eerste kandidaten die op overtuigende wijze dit traject heeft afgerond is Vincent van de Scheur. Vincent heeft zich bij zijn opdrachtgever/werkgever bezig gehouden met de vraag 'hoe maatregelen te bedenken om tot een goede sturing en juiste Prognose Einde Werk voor de onderhoudscontracten in beheer en exploitatiecontracten te komen?' Hij heeft de bestaande situatie kritisch geanalyseerd en zich verdiept in alle relevante theoretische aspecten. Door middel van gestructureerd en overtuigend onderzoek naar de behoeften van de stakeholders heeft Vincent zich een beeld gevormd van de soll-situatie. Laatste heeft hij daarna voor alle beheersaspecten uitgewerkt en aanbevelingen gedaan voor verdere uitwerking en toepassing. Een heldere vraagstelling, grondige aanpak (onderzoek) en gedegen uitwerking van dit beheersvraagstuk. Prettig verwoord in een werkstuk en met verve ten overstaan van de beide examinatoren verdedigd. Proficiat Vincent!

LinkedinPatrick Schmeits RPC

In zijn ALP heeft Patrick kritisch gekeken naar de managementrapportages van een groot bouwproject. In dit project – een grote woontoren met verschillende commerciële ruimten in het centrum van Utrecht - werden veel data verzameld. De huidige rapportage is getoetst of deze toereikend is om het project hiermee te kunnen sturen. Patrick heeft een gedegen analyse gemaakt van alle beheersaspecten van het project. Hierbij heeft hij zich als doel gesteld om een werkende integrale projectrapportage te ontwikkelen die ervoor zorgdraagt dat de juiste gegevens worden besproken tijdens de rapportagebespreking, zodat deze een volledig actueel beeld van de status van het project weergeeft. In zijn eindwerkstuk komen alle aspecten van integrale projectbeheersing aan bod en toont hij dat hij de rol van projectcontroller op een zodanige wijze weet in te vullen dat hij van meerwaarde is in de sturing en beheersing van dit project. Tijdens de verdediging van de ALP heeft hij dit nogmaals op overtuigende wijze aan de examinatoren laten zien.

LinkedinHarrie Blaauwgeers RPC

Harrie Blaauwgeers heeft zijn ALP benut om voor zijn opdrachtgever een strategisch advies te schrijven. Door de veranderende (markt)omstandigheden lag de uitdaging voor om een nieuwe strategische koers te bepalen en de organisatie te veranderen. Nieuwe markten aanboren en nieuwe producten ontwikkelen. Ondernemerschap volop, maar een beheerste en gestructureerde aanpak voor het portfoliomanagement van alle nieuwe business ideeën was wenselijk. Harrie heeft zich in deze transitie beziggehouden met de selectie, keuze en implementatie van een projectmanagement-methodiek die hiermee enerzijds voldoende sturing en beheersing aan de organisatie kan bieden en anderzijds voldoende ruimte laat voor het ondernemerschap in een dynamische markt en hiermee vrijheid laat om bij te sturen. Zijn keuze voor – en uitwerking van de projectmanagent methodiek PRINCE2 Agile heeft hij in zijn eindwerkstuk gedegen uitgewerkt en op een overtuigende manier aan de examinatoren gepresenteerd, waarmee hij heeft aangetoond een senior professional te zijn in het vakgebied van integrale projectbeheersing.

LinkedinCarla Vogelaar RPC

Carla Vogelaar is projectcontroller bij het vastgoedbedrijf van de Universiteit van Leiden. Op maandag 10-2-2020 verdedigde Carla met succes haar Action Learning Paper voor de 1e begeleider Michael Blokland en de 2e begeleider Eric Kemperman. Vastgoedprojecten voor een grote universiteit (Leiden, 6.700 medewerkers en 29.520 studenten) zijn complexe uitdagingen; niet alleen moeten de gebouwen aan alle functionaliteiten voldoen om grote groepen gebruikers te huisvesten, maar door de unieke cyclus van het academisch jaar krijgen ‘tijdigheid’ en ‘beschikbaarheid’ een extra dimensie. Carla onderzocht hoe de overdracht van het projectresultaat geregeld wordt binnen de Vastgoedorganisatie, welke communicatiemomenten zijn er en hoe is dat geborgd in de systemen? Door het stellen van deze vragen kwam er een nieuwe vraag bij: ‘ hoe komen projecten tot stand en hoe zijn zij ingericht’? Zij deed gedegen onderzoek naar deze vragen en schreef er een heldere paper over, die zij met overtuiging en een zekere senioriteit als professional in het vak Project Control wist te verdedigen. Mooi als afstudeerresultaat, mooi ook dat haar aanbevelingen inmiddels in de bedrijfsvoering van het vastgoedbedrijf worden opgenomen. Een succesvol traject waarin zij bewees het vak te verstaan.

LinkedinRonny Asarfi RPC

Ronny heeft met zijn ALP het volgende onderzocht: ‘Hoe komen verschillende bedrijfsculturen samen tot een tijdelijke optimale bedrijfscultuur bij het aangaan van allianties, vof’s en samenwerkingen, zodanig dat het resultaat bij oplevering van de dienst of product voortgekomen uit deze tijdelijke samenwerking, tot volle tevredenheid leidt bij alle deelnemende firmanten en hun ingebracht menselijke kapitaal, het operationeel team’. Hij heeft deze vraag heel volledig beantwoord en zijn aandacht hierbij ging met name uit naar de menselijke kant van dit vraagstuk. O.a. het belang van kennis van en aandacht voor organisatieculturen, groepsdynamica en samenwerkingsprocessen zijn heel helder beschreven. Uiteindelijk heeft Ronny een duidelijk en bruikbaar advies kunnen uitbrengen om strategische samenwerksverbanden succesvol te laten zijn.

LinkedinRobbert Bosch RPC

Robbert heeft onderzoek gedaan naar het inregelen van adequate projectbeheersing binnen een vierjarig digitaal transformatie-programma bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Het programma had tot doel om een innovatief en toekomstgericht ICT-landschap te realiseren voor alle doelgroepen van de VU, waaronder scholieren, studenten, medewerkers, pers en externe relaties. De aanpak van het programma was wendbaar en explorerend (‘agile’) maar de eisen aan de projectbeheersing waren veelal nog traditioneel georiënteerd (afgestemd op de ‘watervalmethode’). Als vervolg op zijn onderzoek heeft Robbert als manager projecten binnen het programma een aantal vernieuwende projectbeheersingsmaatregelen ingevoerd, onder andere op basis van value based projectmanagement. Deze vernieuwende maatregelen heeft hij aangevuld met ‘situationele’ inzet van traditionele projectbeheersingsmaatregelen, afgestemd op de aard en omvang van de projecten.

LinkedinJasper Hagen RPC

Jasper Hagen heeft binnen VolkerWessels onderzoek gedaan naar de opstartfase van integrale infrastructuurprojecten. De opstartfase is een cruciale fase van het project omdat de invloed op de uiteindelijke projectkosten het hoogst is. In zijn theoretisch onderzoek en praktijkonderzoek op diverse infraprojecten in uitvoering is Jasper op zoek gegaan om antwoord te krijgen op de vragen; • Welke aspecten moeten op het project minimaal georganiseerd zijn om beheerst te kunnen starten? • Wat zijn cruciale succes- en faalfactoren in de opstartfase van een project? • Welke aspecten moeten op bedrijfsniveau georganiseerd zijn, zodat een project beheerst kan opstarten? Met zijn ALP maakt hij inzichtelijk welke aspecten op project- en bedrijfsniveau georganiseerd moeten zijn met als doel om projecten beheerst en succesvol uit te kunnen voeren. Aanvullend heeft hij concrete aanbevelingen gedaan hoe dit geïmplementeerd en geborgd kan worden binnen VolkerWessels.

LinkedinMoustafa el Haddachi RPC

Moustafa heeft onderzoek gedaan naar de robuustheid van prognoses binnen de eigen organisatie. Hierbij heeft hij zowel binnen als buiten de eigen organisatie onderzocht hoe prognoses tot stand komen, zowel op inhoud als proces en heeft hij ook gekeken naar de rol van de projectcontroller. Daarnaast heeft hij onderzocht in hoeverre een methode als Earned Value Management kan bijdragen aan prognoses en heeft dit geleid tot een aantal aanbevelingen voor ProRail.

Naam