RPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

LinkedinChris Florie - RPC

Chris Florie voltooide zijn Registered Project Controllers opleiding (RPC) overtuigend met een prima Action Learning Project (ALP) getiteld “Het fenomeen van de verdiende waarde”. Chris, werkzaam als projectcontroller bij BAM Infra Projecten, onderzocht of - en zo ja hoe de Earned Value voortgangsmeting (EVA) een toegevoegde waarde kan leveren voor de monitoring en beheersing van complexe multidisciplinaire infraprojecten. Naast de inhoudelijke aspecten van deze methode besteedde Chris ook aandacht aan de organisatorische aspecten, voor wat betreft de voor- en nadelen en implementatie van de EVA-methodiek. Methodologisch gedegen werk, inhoudelijk goed ingevuld en overtuigend verdedigd. Een compleet eindwerkstuk van hoog niveau, waarin Chris demonstreerde dat hij in het traineeprogramma van YER in de rol van projectcontroller een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

LinkedinTheo de Jager-RPC

Theo de Jager heeft zijn post-WO Registered Project Controller opleiding met een uitstekende ALP afgesloten. Theo, die als businesscontroller werkzaam is bij Hogeschool Van Hall Larenstein, onderzocht de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie en in het bijzonder de koppeling tussen strategie van de Hogeschool en de selectie en uitvoering van onderzoeksprojecten. Hierin zocht hij naar verbetermogelijkheden in zowel de hardere beheersaspecten (aan de hand van PRINCE2) als de zachtere beheersaspecten (aan de hand van Projectmatig Creëren) Leuk was het om te zien dat hij bij collega RPC-ers in zijn netwerk, ook werkzaam in de wereld van onderzoeksprojecten, is gaan sparren om vernieuwende inzichten op te doen die hem konden helpen met zijn onderzoek. Hij wist door middel van diverse onderzoeksvormen, overtuigende analyse en heldere conclusies en aanbevelingen de examinatoren te overtuigen. Theo leverde een mooi verzorgde ALP af van hoge kwaliteit. Zijn aanbevelingen zal hij voorleggen aan de leiding van de Hogeschool en zullen zeker kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sturing en beheersing van onderzoeksprojecten.

LinkedinYoerik Jongerden-RPC

Onder de titel ‘Financiële verantwoording: nóg leuker kan niet, maar wel efficiënter’ leverde Yoerik Jongerden in het kader van het afronden van zijn RPC-opleiding een uitstekend eindwerkstuk af. Yoerik, werkzaam bij AMC Medical Research B.V analyseerde de wereld van de (medische) onderzoeksprojecten bij het AMC. De zorg, het onderwijs en het onderzoek binnen het AMC zijn er op gericht om de gezondheid en de kennis over gezondheid te verbeteren. Eén van de kernactiviteiten van het AMC is het uitvoeren van onderzoek door (wetenschappelijke) onderzoekers. Juist om de verschillende projectleiders en onderzoekers zo optimaal mogelijk te ondersteunen is in 1996 AMR opgericht om de - geheel of gedeeltelijk door derden gefinancierde - medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit te voeren. (Subsidie)verantwoording, toetsen van aanvragen, beoordelen van voortgang en prognose van resultaten zijn werkelijk complexe uitdagingen in deze hoogwaardige onderzoekswereld. ‘Kan het proces van financieel verantwoorden efficiënter, effectiever en geoptimaliseerd worden en zo ja, in welke mate?’ was de onderzoeksvraag waarmee Yoerik aan het werk ging. Hij wist vanuit de visie op projectcontrol een gedegen analyse en prima antwoorden op deze vraagstelling neer te leggen wat indruk maakte op de beide beoordelaars. Proficiat Yoerik, een ALP van hoog niveau en een aanbeveling voor collega’s in vergelijkbare sectoren (onderzoeksprojecten).

LinkedinIngrid Raaymakers-RPC

Grip op projectresultaten bij Deltares Projectbeheersing bij kennisprojecten is een lastige opgave. Waar projecten in bouw, vastgoed en infra ‘concreet’ genoemd kunnen worden en deze al lastig te sturen en beheersen blijken in de praktijk, zijn kennis- en onderzoeksprojecten misschien nog wel een grotere uitdaging. Ingrid Raaymakers werkt als adviseur projectbeheersing bij eén van de meest vooraanstaande instellingen voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, Deltares. “Het op topniveau ontwikkelen en toepasbaar maken van kennis op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur voor mens, milieu en maatschappij” is de missie van deze (inter)nationaal toonaangevende onderzoeksorganisatie. Professioneel sturen en beheersen van projecten hoort hier bij. Onder de titel ‘Grip op projectresultaten’ deed zij onderzoek naar verbetermogelijkheden, waarmee de beheersing van project(opdrachten) voor derden zouden kunnen worden verbeterd. Ingrid leverde een uitstekend werkstuk af en wist beide examinatoren te overtuigen met een kraakheldere analyse, een relevante probleem- en vraagstelling en een gedegen onderzoek. Een vastberaden kandidaat die haar opleiding op deze wijze afsluit met een prima Action Learning Paper, van harte gefeliciteerd Ingrid met dit mooie resultaat namens het team van PCO Kennis BV!

LinkedinTom Hoving RPC

Tom is werkzaam bij Vialis een onderdeel van de Volker Wessels groep. Vialis is een service provider werkzaam in het domein infrastructuur en mobiliteit. Een omgeving die verandert van het leveren en aanleggen van verkeerstechnische installaties naar full service oplossingen voor (duurzame) mobiliteitsvraagstukken; uitdagingen én kansen die vragen om expertise en intelligente oplossingen. Eén van de belangrijkste assets in de bedrijfsvoering en projectrealisatie is het tijdig beschikbaar hebben van voldoende expertise; personeelsplanning en capaciteitsinzet op de projecten is dan ook cruciaal voor de voorspelbaarheid van de behoefte en beheersing van de realisatie op de projecten. Tom heeft zijn ALP aan deze uitdaging gewijd en aan de hand van een aantal onderzoeksvragen een degelijke analyse gemaakt waarmee hij verbetervoorstellen kon doen. Een relevant strategisch vraagstuk voor de organisatie op een goede manier uitgewerkt en verdedigd.

LinkedinFrancis Craane RPC

Het beheersen van onderzoeksprojecten bij een universiteit is niet eenvoudig. Hoe beoordeel je een goed onderzoeksvoorstel – vanuit het management en control – wanneer de inhoudelijke hoogwaardige kennis bij de onderzoekers ligt. En hoe bewaak je de uitvoering van het voorstel binnen de kaders tijd en geld? Ter afronding van de opleiding “Registered Project Controller” (RPC) verrichtte Francis Craane onderzoek naar de mogelijkheden om projectsucces te vergroten door het proces van het opstellen van projectvoorstel waarbij de FLAT-check een onderdeel is van het totale proces aan te passen. Door de FLAT-check aan de hand van een standaard projectmanagement methodiek te implementeren en te blijven volgen, kan de kans op risico’s in projectfinanciering verkleind worden met een hogere kans op succesvolle projecten (binnen het kader geld en risico). Op 3-9-2020 verdedigde hij zijn paper op overtuigende wijze. Een mooie ALP en prima verdediging, gefeliciteerd Francis met dit behaalde resultaat!

LinkedinRobin Britsemmer RPC

Robin Britsemmer heeft op overtuigende wijze zijn RPC-opleiding afgerond met een uitstekend Action Learning Paper wat hij op 7 juli 2020 verdedigde. Robin onderzocht de Integrale programmabeheersing bij Waternet en de mogelijkheden de beheersing te verbeteren bij het programma Aquathermie. Het programma Aquathermie is eén van de strategische programma’s in de transitieopgave. Robin onderzocht de voor – en nadelen van verschillende methodieken van programmabeheersing en de toepassing hiervan binnen de organisatie. De ALP kenmerkt zich door een gedegen probleem- doel en vraagstelling, een meervoudig onderzoek en een duidelijke koppeling tussen de strategische relevantie voor Waternet met de aanbevelingen van Robin naar aanleiding van zijn onderzoek. In zijn onderzoek en verdediging toont Robin aan project- en programmabeheersing integraal en op senior niveau te kunnen doorgronden, analyseren en toepassen. Een eindwerkstuk waar de examinatoren een hoge waardering aan toekenden!

LinkedinTessa Evers Zuidweg - Dobbelsteijn RPC

‘Risicobeheersing op het project Afsluitdijk verbeteren’ was de uitdaging waar Tessa haar afstudeerpaper (ALP) aan heeft geweid. Tessa werkt als projectcontroller op dit project voor CroonWolter & Dros van de TBI groep. CWD is als onderaannemer van het consortium Levvel (Van Oord, BAM en Rebel) gecontracteerd om de ondersteunende elektrische installaties op de sluiscomplexen Lorentz te Kornwerderzand en Stevin te Den Oever te leveren. Tessa heeft haar ALP gedegen aangepakt en uitgewerkt. Een goed verzorg werkstuk, zorgvuldige onderzoek aanpak en een gedegen literatuuronderzoek wist zij te vertalen naar de (project)risicobeheersing binnen haar organisatie en in het bijzonder het project. Tessa overtuigde de begeleiders van haar (vak)kennis en inzichten waar het gaat om de huidige en wenselijke inrichting en uitvoering van projectrisicobeheersing, als onderdeel van integrale projectbeheersing. Naast de wat technischer aspecten van projectrisicobeheersing (de ‘blauwe kant’) toonde zij ook het belang van de cultuuraspecten en houding en gedrag als voorwaarde voor het goed toepassen van projectrisicobeheersing.

LinkedinVincent van de Scheur RPC

Een RPC-er is een sr. professional in het vakgebied Integrale Projectbeheersing. In de samenwerking tussen PCO en YER is de route naar dit niveau in het Young Talent Program op een gedegen manier opgenomen en georganiseerd. De kandidaten worden na zorgvuldige selectie geplaatst bij een opdrachtgever, waar zij de rol van projectcontroller vervullen. Daarnaast doorlopen zij een intensief ontwikkelprogramma, waarin onder andere de Opleiding Project Control (OPC) en vervolgens de Registered Project Control (RPC) opleiding zijn opgenomen. Eén van de eerste kandidaten die op overtuigende wijze dit traject heeft afgerond is Vincent van de Scheur. Vincent heeft zich bij zijn opdrachtgever/werkgever bezig gehouden met de vraag 'hoe maatregelen te bedenken om tot een goede sturing en juiste Prognose Einde Werk voor de onderhoudscontracten in beheer en exploitatiecontracten te komen?' Hij heeft de bestaande situatie kritisch geanalyseerd en zich verdiept in alle relevante theoretische aspecten. Door middel van gestructureerd en overtuigend onderzoek naar de behoeften van de stakeholders heeft Vincent zich een beeld gevormd van de soll-situatie. Laatste heeft hij daarna voor alle beheersaspecten uitgewerkt en aanbevelingen gedaan voor verdere uitwerking en toepassing. Een heldere vraagstelling, grondige aanpak (onderzoek) en gedegen uitwerking van dit beheersvraagstuk. Prettig verwoord in een werkstuk en met verve ten overstaan van de beide examinatoren verdedigd. Proficiat Vincent!

LinkedinTijmen Aaftink RPC

Via een online verbinding examen doen voor de opleiding Registered Project Controller; Tijmen Aaftink van YER had op vrijdag 24 april jl. de primeur. Tijmen werkt als projectcontroller bij Boskalis Marine Services. In zijn ALP- onderzoek is antwoord gegeven op de vraag: ‘Hoe kan Marine Services in control blijven bij het toenemende aantal complexe projecten?’ Tijmen onderzocht welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden om tijdig bij te kunnen sturen bij de projecten; van verantwoordingsrapportage naar sturingselement. Na een presentatie als introductie werd het examengesprek door Marcel Seijner en Eric Kemperman gevoerd over het eindproduct (de Paper), de totstandkoming ( het proces) en de afwegingen (analyse) welke Tijmen heeft gemaakt om te komen tot zijn conclusies en aanbevelingen. Tijmen wist de beide examinatoren te overtuigen en leverde een gedegen prestatie als slot van zijn leerproces. Na eerst de Opleiding Project Control (OPC) te hebben gevolgd, rondde hij hiermee succesvol – en als eerste YER-kandidaat – zijn RPC-opleiding af. Op de afsluitende traditionele vraag, die de examinatoren elkaar na de verdediging stellen ‘Zou je deze kandidaat met een gerust hart naar een complex project sturen voor de projectbeheersing?’, konden beide examinatoren met een volmondig ‘Ja!’ antwoorden.

Naam