RPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

LinkedinRonny Asarfi RPC

Ronny heeft met zijn ALP het volgende onderzocht: ‘Hoe komen verschillende bedrijfsculturen samen tot een tijdelijke optimale bedrijfscultuur bij het aangaan van allianties, vof’s en samenwerkingen, zodanig dat het resultaat bij oplevering van de dienst of product voortgekomen uit deze tijdelijke samenwerking, tot volle tevredenheid leidt bij alle deelnemende firmanten en hun ingebracht menselijke kapitaal, het operationeel team’. Hij heeft deze vraag heel volledig beantwoord en zijn aandacht hierbij ging met name uit naar de menselijke kant van dit vraagstuk. O.a. het belang van kennis van en aandacht voor organisatieculturen, groepsdynamica en samenwerkingsprocessen zijn heel helder beschreven. Uiteindelijk heeft Ronny een duidelijk en bruikbaar advies kunnen uitbrengen om strategische samenwerksverbanden succesvol te laten zijn.

LinkedinBianca Koning-Boekensteijn RPC

Bianca heeft onderzoek gedaan naar het gebruik en toepassing van Project Controls op de standaard projecten bij Liandon, de projectenorganisatie van Alliander. Op basis van interviews met collega project controllers en eigen ervaring in de projecten van Liandon, heeft Bianca een 10-stappen plan gemaakt voor verdere standaardisatie van Project Controls. Een deel van haar stappenplan en aanbevelingen zullen geïmplementeerd worden in de dienstverlening vanuit Project Control op beheersing van deze standaard projecten.

LinkedinCaspar de van der Schueren RPC

Caspar heeft onderzoek uitgevoerd bij Vialis. Vialis adviseert, ontwerpt, realiseert en beheert intelligente systemen voor de doorstroming op het water en de weg. Zo ontwerpt Vialis onder andere verkeerstechnische tunnelinstallaties (VTTI). Naast de aanschaf van hardware wordt ook de software ontwikkeld om al deze installaties op de juiste manier te laten functioneren. Voor het ontwerpen, inclusief het valideren en evalueren van deze verkeerstechnische tunnelinstallaties wordt personeel ingezet. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe er op dit moment prognoses gemaakt worden inzake ontwerpkosten. Op basis van deze bevindingen heeft Caspar aanbevelingen gedaan om een betere controle te krijgen over de prognose gedurende de verschillende ontwerpfases, van de bestede en nog te besteden uren van de ontwerpkosten. In deze ALP heeft Caspar zich enkel gericht op het beter kunnen beheersen en prognosticeren van ontwerpuren die nodig zijn voor het maken van alle opleverdocumenten. D.m.v. de lesstof tijdens de RPC, het lezen van allerlei literatuur en het houden van interviews met diverse betrokkenen binnen Vialis kwam Caspar tot diverse praktijkgerichte en nuttige aanbevelingen om Scope, Tijd en Kosten beter vooraf in kaart te kunnen brengen.

LinkedinRonald Dikker RPC

Onder de titel ‘Grip op ontwerprisico’s in de risicopot’ levert Ronald een mooi werkstuk af waarin hij aanbevelingen doet hoe om te gaan met risico’s en onzekerheden in het ontwerpproces. ‘De kern om grip te krijgen op de Ontwerprisico’s zowel tijdens de tender, ontwerp en uitvoering ligt niet op het inhoudelijke vakgebied van de ontwerpers en constructeurs maar binnen het samenspel van alle betrokken mensen bij het project op het gebied van: • Strategische belangen • Communicatie • Transparantie • Samenstelling Integraal (ontwerp) team’ Ronald pleit voor een afgewogen mix van hard- en soft controls w.o. standaardisatie van de methode, frequente agendering en het stimuleren van de risk readiness in de organisatie en geeft concrete aanbevelingen om de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie gericht te verbeteren op het gebied van risicobeheersing in het ontwerpproces.

LinkedinErik de Vries RPC

‘Zijn we in control op het GWW werkpakket? Hoe weten we dit? Hoe realiseren en behouden we dit?’ Naar de antwoord(en) op deze vragen heeft Erik een gedegen onderzoek uitgevoerd, waarin hij aandacht besteed aan – de samenhang tussen – alle aspecten van integrale projectbeheersing m.b.t. het Grond-Weg- en Waterbouwpakket. De belangrijkste conclusie die Erik trekt is dat de organisatie op een integraal project veel meer een samenwerkend team moeten gaan vormen. Integrale keuzes i.p.v. mono-disciplinaire keuzes waarbij de effecten op de vier belangrijkste bottle-nekken binnen het GWW werkpakket (geotechniek, grondbalans, fasering en asfaltplanning) altijd in samenhang herbeschouwd moeten worden. Het onderzoekt belicht deze totaalvraag vanuit alle invalshoeken van integrale projectbeheersing en maakt deze vraag tot een behapbare ontrafeling van alle aspecten die m.b.t. projectbeheersing bij multidisciplinaire projecten spelen.

LinkedinJan Vermaat RPC

Jan Vermaat onderzocht in zijn functie controller bij VolkerRail B.V.: ‘Financiële Beheersing van de contractwaarde van het project tijdens de ontwerpfasen’ Volkerlnfra houdt zich bezig met integrale infrastructurele werken in combinatie verband. De werkzaamheden worden vooral in Nederland uitgevoerd. Het onderzoek is met name uitgevoerd bij het bedrijfsonderdeel Vialis, waar Jan werkzaam is. Vialis BV houdt zich bezig met systeemintegratie en installatie van dynamische verkeerssystemen, infrastructuur en mobiliteit. De opdrachtnemer wil voor het realiseren van hun opdracht onder andere een heldere Projectscope, waarin de functie en de techniek van het hele systeem juist met de opdrachtgever is afgestemd, zodat een duidelijke projectscope kan worden vastgesteld en er geen verrassingen of verspillingen zijn tijdens de realisatie. Verrassingen die tot wijzigingen leiden, die vaak leiden tot financiële tegenvallers. Het onderzoek richt zich op de financiële beheersing van de wijzigingen van de scope van het project tijdens de ontwerpfasen. Met het doel om zo een actieve bijdrage te leveren aan de robuustheid van de financiële prognoses van het project. Dit zowel aan Opdrachtgevers zijde als aan Opdrachtnemers kant, waarbij mijn focus ligt aan Opdrachtnemers kant. ‘Financiële Beheersing van de contractwaarde van het project tijdens de ontwerpfasen’

LinkedinJohan Huizer RPC

Het onderzoek waarmee Johan Huizer zijn RPC-opleiding succesvol afrondde belicht de optimalisatie van de administratieve workflow in projecten. Johan onderzocht gericht de administratieve processen en de verwerking van gegevens binnen het huidige ERP Systeem Metacom. Door dit toe te passen op grote integrale projecten, is ook de verwachting dat de betrouwbaarheid en tijdigheid van de kosten kan worden verbeterd en hiermee de totale projectbewaking. Op deze manier kunnen de , prognoses eerder en betrouwbaarder worden afgegeven en wordt de workflow (administratieve last) verminderd. Aanvullend leverde hij een concreet implementatie plan waarmee de procesverbeteringen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.

LinkedinMark Thoomes RPC

“De Projectcontroller in de rol van Projectdirecteur Projectbeheersing, als onderdeel van de 2-koppige Projectdirectie” Het vak projectcontrol wordt steeds belangrijker in het beheersen van complexe multidisciplinaiure projecten. Was de pc-er in vroegere tijden vaak niet meer dan een projectboekhouder, tegenwoordig zien we het belang van de pc-functie steeds meer en sneller toenemen. Dit betekent ook dat de functie zich ontwikkelt en dat er bij grote complexe projecten steeds meer gekozen wordt om, naast de projectdirecteur, ook een directeur projectbeheeersing te plaatsen. De centrale vraag van Marks onderzoek luidde: ‘Welke capaciteiten ( hard en soft skills ) moet de projectcontroller bezitten om de rol van projectdirecteur te vervullen, zonder de onafhankelijkheid te verliezen die past bij de projectcontroller? Het onderzoek is gestart met 3 deelvragen die moeten leiden naar een oplossing voor het probleem: 1. Welke plek moet de Projectdirecteur Projectbeheersing in de projectorganisatie hebben en hoe organiseert hij zijn werk om: a. Het takenpakket te beheersen b. Een onafhankelijke rol te vervullen 2. Wat wordt van de Projectcontroller in de rol van Projectdirecteur Projectbeheersing verwacht en welke softskills heeft hij dan nodig die de Projectdirecteur Techniek en Uitvoering wel beheerst, wat valt hiervan te leren? 3. Hoe verander je de rol van Projectcontroller naar Projectdirecteur, in een toch al veranderende rol, in een organisatie waar de Projectcontroller toch nog als administrateur wordt gezien? De antwoorden op deze vragen plaats Mark in de context van de organisatie m.b.t. de cultuurverandering binnen de organisatie aan de hand van het model van Kotter.

LinkedinMichel Sebel RPC

“Integrale Projectbewaking – Rijnlandmodel Onderzoek naar het verbeteren van het kostenbeheersingsproces op integrale projecten” VolkerInfra is ontstaan uit de behoefte om grote integrale multidisciplinaire projecten aan te sturen. Deze projecten, waar rail (Volker Rail), weg (KWS), civiel (Van Hattum en Blankevoort) en technische installaties (Vialis) samenkomen (multidisciplinair), vragen om een integrale aanpak op het gebied van projectmanagement, ontwerp, digitalisering en informatisering. De vier bedrijven zijn gezamenlijk aandeelhouder van VolkerInfra. Het doel van VolkerInfra is om de grote projecten, waar verschillende werkmaatschappijen en disciplines samenkomen, op een zo eenduidige manier aan te sturen voor een zo hoog mogelijk rendement en een tevreden klant. Dit onderwerp heeft Michel uitgediept in zijn ALP-onderzoek, waarin hij de samenwerking conform het zogenaamde Rijnlandmodel onderzocht.

LinkedinSjoerd Griffioen RPC

“Optimalisatie liquiditeitsprognose (integrale) projecten en onderhoudscontracten” De paper van Sjoerd Griffioen heeft als titel “Optimalisatie en zicht op liquiditeitsprognose van (integrale) projecten en onderhoudscontracten” Grote langdurige en multidisciplinaire projecten doen een fors beslag op werkkapitaal en liquiditeiten. Een goed inzicht in - en grip op de geldstromen in deze projecten is – zeker met dunne marges en veel risico’s – voor elke organisatie cruciaal. Sjoerd heeft zijn onderzoek gedaan naar het analyseren en verbeteren van de liquiditeitsprognose van (integrale) projecten en onderhoudscontracten. Hij inventariseerde welke inspanningen er met betrekking tot dit onderwerp in het verleden door de verschillende werkmaatschappijen zijn geleverd en onderzocht welke risico’s en oorzaken nog steeds actueel zijn die he inzicht in- en de grip op liquiditeit belemmeren. Sjoerd geeft tenslotte enkele aanbevelingen waarmee de organisatie aan de slag kan.

Naam