sRPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

LinkedinJelle van der Laan RPC

Jelle heeft met als basis het project Vervanging Noordzeebrug, Werkbestek 2012-57 kunstwerken en wegen, de volgende onderzoeksdoelstellingen uitgewerkt: Hoe inzicht te krijgen in: 1. de oorzaken van het ontstaan van frictie binnen bouwcombinaties en de oorzaken van stagnaties 2. de Projectrisico's en de beheersing van de belangrijkste risico's als Tijd en Geld 3. het bewerkstelligen van zelfstandiger werkende projectteams 4. het bewerkstelligen en borgen van vertrouwen

Elisabeth Homsma RPC

Elisabeth verdiepte zich in de projectbeheersing van de provincie Fryslân. Projectrisicobeheersing, monitoring financiele voortgang d.m.v. Earned Value en een onderzoek naar instrumenten (software), welke het beste kunnen worden ingezet om dit te ondersteunen, leidde tot een heldere analyse en advies aan directie, die het advies overnam. Elisabeth onderzocht de functie ‘projectcontrol’ en de rol van de projectcontroller binnen de provinciale organisatie en betrok in haar onderzoek een aantal klassieke concepten en opvattingen over ‘control’. Het leidde er o.a. toe dat de rol van de projectcontroller in haar organisatie belangrijker werd, dat projectcontrollers eerder bij projecten worden betrokken en een bredere taak en verantwoordelijkheid hebben gekregen, omdat projectmanagers de meerwaarde van hun inbreng op waarde weten te schatten.

LinkedinRichard Altepost RPC

Richard Altepost werkt voor de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) waar hij binnen het vastgoedbedrijf o.a. onderzoek deed naar de stand van zaken van projectbeheersing van vastgoedprojecten, naar de toepassing van Earned Value Management en het gebruik van PRINCE2. Richard geeft aanbevelingen voor het verbeteren van projectbeheersing van het investeringsprogramma van de VU 2012-2020, zowel op het gebied van de administratieve organisatie als voor wat betreft de rol van de projectcontroller.

LinkedinHerbert Janssen RPC

Herbert Janssen schreef zijn Action Learning Paper (ALP) over de opzet van een projectbeheersingssysteem voor ruimtelijke projecten van de gemeente Overbetuwe. Voor zijn werkstuk onderzocht hij alle beheersaspecten, de stand van zaken bij de gemeente en hoe deze kunnen worden verbeterd door middel van een eenduidig (projectcontrol)systeem en werkwijze. Zijn onderzoek en werkstuk biedt een heldere en praktische leidraad voor iedereen die zich binnen een middelgrote overheidsorganisatie (gemeente) wil bezighouden met het verbeteren van de beheersing van ruimtelijke projecten.

LinkedinAnnemieke Sindorf RPC

Annemieke deed onderzoek naar hoe projectbeheersing kan worden verbeterd om meer grip te krijgen op de ICT-projecten van waterbedrijf Evides. Aspecten als multiprojectorganisatie, scope-control van ICT-projecten, prioritering, risicobeheersing zijn belicht en uitgediept. Is Agile een bruikbare methode om ICT-projecten beter te sturen en beheersen binnen Evides? Annemieke besteedde daarnaast nadrukkelijk aandacht aan de organisatie en de menskant van samenwerken in projecten. Een complete paper waarmee het waterbedrijf een heldere analyse en advies in handen heeft voor de verbeterde beheersing van haar ICT-projecten.

LinkedinJohn Kerstjens RPC

John Kerstjens onderzocht in Systems Engineering en de relatie met projectbeheersing binnen het IPM team Cluster Onderhoud Nat Zuid Nederland van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat sluit haar contracten met aannemers op een andere manier (op basis van UAV-GC) dan vroeger en de contractbeheersing vindt plaats op basis van SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing). Ook de borging van de interne kwaliteit (IKB – Interne KwaliteitsBorging) is aan verandering onderhevig. Om al die veranderingen op een efficiënte wijze te implementeren in het project heeft de Manager Projectbeheersing van de Projectmanager de opdracht gekregen om de processen opnieuw te analyseren om tot een inrichting te komen op basis waarvan het programma gestuurd en de projecten uitgevoerd kunnen worden. De Manager Projectbeheersing heeft hierin advies gevraagd met betrekking tot de methodiek om tot een bevredigend resultaat te komen. In hoeverre kunnen Systems Engineering technieken de basis vormen voor een analyse methodiek om te komen tot een doelgerichte projectinrichting? Het antwoord beschrijft John in zijn Action Learning Paper.

LinkedinDennis A. Pruim RPC

Dennis heeft op zijn scriptie geschreven met als doel: Proberen aan te tonen dat de projectscope na de offertefase en/of het opstellen van een businesscase minstens zo belangrijk is als het bewaken ervan tijdens de uitvoering. Misschien zelfs belangrijker! Dennis: "Door gebrek aan aandacht voor een goed wijzigingsbeheer en scopebewaking, heb ik bij veel projecten de marges zien verdampen. Er werden zelfs verliezen geleden door het, onder andere, niet goed op orde hebben en/of bewaken van de scope."

LinkedinStanny Schapendonk RPC

Stanny heeft vanuit zijn grote praktijkervaring met vooral bouw en infrastructurele projecten onderzoek gedaan naar de vraag: "Hoe krijg je snel inzicht in de betrouwbaarheid van de eindprognose van projecten?" Uit deze vraag volgden drie deelvragen, waarop Stanny niet alleen antwoord geeft, maar waarbij hij ook aangeeft wat je allemaal kunt doen om deze vragen beantwoord te krijgen: 1. Welke factoren spelen een rol bij het vaststellen van een eindprognose? 2. Hoe kunnen deze factoren worden toegepast om de betrouwbaarheid te toetsen? 3. Welke onderwerpen zijn minder belangrijk bij een due diligence, maar geven wel een indicatie?

LinkedinRonald H.H. Ursem RPC

Ronald heeft op een gedegen manier onderzocht of CRSA de juiste risicomanagementmethode is voor het UWV, dat op dat moment (2012) moest dealen met een dalend budget, terwijl de werkzaamheden in de toekomst zouden toenemen. Ook heeft Ronald gekeken of CRSA een bijdrage kan hebben in de kostenreductie en het voorkomen van falen van projecten in de toekomst.

LinkedinRene E. van der Hout RPC

René heeft zijn verworven kennis m.b.t. Projectcontrol losgelaten op het project van Unica: de nieuwbouw van de HAN in Nijmegen met een oppervlakte van ongeveer 32.500 m2. Alle beheersaspecten kwamen aan de orde. Nadruk van zijn scriptie was de procesbeschrijving van het verwerken van een WPS en PBS in een MS-project planning om een S-curve te creëren. Hiermee kon een prognose gemaakt worden in relatie tot de werkelijk gemaakte kosten en gereedheid. In zijn scriptie gaf René ook veel aandacht aan het functioneren van het team en de teamsamenstelling. "Het succes van het project is mede afhankelijk van de personen die onderdeel uitmaken van het projectteam. Met een Belbin test kunnen er nieuwe inzichten ontstaan, waarmee het team geoptimaliseerd kan worden."

Naam