RPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

LinkedinJohan Huizer RPC

Het onderzoek waarmee Johan Huizer zijn RPC-opleiding succesvol afrondde belicht de optimalisatie van de administratieve workflow in projecten. Johan onderzocht gericht de administratieve processen en de verwerking van gegevens binnen het huidige ERP Systeem Metacom. Door dit toe te passen op grote integrale projecten, is ook de verwachting dat de betrouwbaarheid en tijdigheid van de kosten kan worden verbeterd en hiermee de totale projectbewaking. Op deze manier kunnen de , prognoses eerder en betrouwbaarder worden afgegeven en wordt de workflow (administratieve last) verminderd. Aanvullend leverde hij een concreet implementatie plan waarmee de procesverbeteringen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.

LinkedinJan Vermaat RPC

Jan Vermaat onderzocht in zijn functie controller bij VolkerRail B.V.: ‘Financiële Beheersing van de contractwaarde van het project tijdens de ontwerpfasen’ Volkerlnfra houdt zich bezig met integrale infrastructurele werken in combinatie verband. De werkzaamheden worden vooral in Nederland uitgevoerd. Het onderzoek is met name uitgevoerd bij het bedrijfsonderdeel Vialis, waar Jan werkzaam is. Vialis BV houdt zich bezig met systeemintegratie en installatie van dynamische verkeerssystemen, infrastructuur en mobiliteit. De opdrachtnemer wil voor het realiseren van hun opdracht onder andere een heldere Projectscope, waarin de functie en de techniek van het hele systeem juist met de opdrachtgever is afgestemd, zodat een duidelijke projectscope kan worden vastgesteld en er geen verrassingen of verspillingen zijn tijdens de realisatie. Verrassingen die tot wijzigingen leiden, die vaak leiden tot financiële tegenvallers. Het onderzoek richt zich op de financiële beheersing van de wijzigingen van de scope van het project tijdens de ontwerpfasen. Met het doel om zo een actieve bijdrage te leveren aan de robuustheid van de financiële prognoses van het project. Dit zowel aan Opdrachtgevers zijde als aan Opdrachtnemers kant, waarbij mijn focus ligt aan Opdrachtnemers kant. ‘Financiële Beheersing van de contractwaarde van het project tijdens de ontwerpfasen’

LinkedinErik de Vries RPC

‘Zijn we in control op het GWW werkpakket? Hoe weten we dit? Hoe realiseren en behouden we dit?’ Naar de antwoord(en) op deze vragen heeft Erik een gedegen onderzoek uitgevoerd, waarin hij aandacht besteed aan – de samenhang tussen – alle aspecten van integrale projectbeheersing m.b.t. het Grond-Weg- en Waterbouwpakket. De belangrijkste conclusie die Erik trekt is dat de organisatie op een integraal project veel meer een samenwerkend team moeten gaan vormen. Integrale keuzes i.p.v. mono-disciplinaire keuzes waarbij de effecten op de vier belangrijkste bottle-nekken binnen het GWW werkpakket (geotechniek, grondbalans, fasering en asfaltplanning) altijd in samenhang herbeschouwd moeten worden. Het onderzoekt belicht deze totaalvraag vanuit alle invalshoeken van integrale projectbeheersing en maakt deze vraag tot een behapbare ontrafeling van alle aspecten die m.b.t. projectbeheersing bij multidisciplinaire projecten spelen.

LinkedinRonald Dikker RPC

Onder de titel ‘Grip op ontwerprisico’s in de risicopot’ levert Ronald een mooi werkstuk af waarin hij aanbevelingen doet hoe om te gaan met risico’s en onzekerheden in het ontwerpproces. ‘De kern om grip te krijgen op de Ontwerprisico’s zowel tijdens de tender, ontwerp en uitvoering ligt niet op het inhoudelijke vakgebied van de ontwerpers en constructeurs maar binnen het samenspel van alle betrokken mensen bij het project op het gebied van: • Strategische belangen • Communicatie • Transparantie • Samenstelling Integraal (ontwerp) team’ Ronald pleit voor een afgewogen mix van hard- en soft controls w.o. standaardisatie van de methode, frequente agendering en het stimuleren van de risk readiness in de organisatie en geeft concrete aanbevelingen om de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie gericht te verbeteren op het gebied van risicobeheersing in het ontwerpproces.

LinkedinCaspar de van der Schueren RPC

Caspar heeft onderzoek uitgevoerd bij Vialis. Vialis adviseert, ontwerpt, realiseert en beheert intelligente systemen voor de doorstroming op het water en de weg. Zo ontwerpt Vialis onder andere verkeerstechnische tunnelinstallaties (VTTI). Naast de aanschaf van hardware wordt ook de software ontwikkeld om al deze installaties op de juiste manier te laten functioneren. Voor het ontwerpen, inclusief het valideren en evalueren van deze verkeerstechnische tunnelinstallaties wordt personeel ingezet. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe er op dit moment prognoses gemaakt worden inzake ontwerpkosten. Op basis van deze bevindingen heeft Caspar aanbevelingen gedaan om een betere controle te krijgen over de prognose gedurende de verschillende ontwerpfases, van de bestede en nog te besteden uren van de ontwerpkosten. In deze ALP heeft Caspar zich enkel gericht op het beter kunnen beheersen en prognosticeren van ontwerpuren die nodig zijn voor het maken van alle opleverdocumenten. D.m.v. de lesstof tijdens de RPC, het lezen van allerlei literatuur en het houden van interviews met diverse betrokkenen binnen Vialis kwam Caspar tot diverse praktijkgerichte en nuttige aanbevelingen om Scope, Tijd en Kosten beter vooraf in kaart te kunnen brengen.

Simon van der Vleuten RPC

Simon heeft onderzoek gedaan naar probabilistisch plannen en of toepassing wenselijk is binnen Tata Steel IJmuiden. Als eerste werd een grondige literatuurstudie uitgevoerd, vervolgens werd probabilistisch plannen toegepast bij een groot project. Als derde werd een enquête gehouden onder project managers, project controllers en project planners. Uit het onderzoek kwam naar voren dat probabilistisch plannen niet voor elk project geschikt is en ook niet voor elke project fase. Tevens kwam naar voren dat input, de project planning en de risico analyse, van goede kwaliteit moeten zijn, om output te verkrijgen die betrouwbaar genoeg is om daar conclusies aan te verbinden. Toepassing binnen Tata Steel IJmuiden is zeker wenselijk maar onder bepaalde voorwaarden, en bij geselecteerde projecten.

LinkedinEsther IJland RPC

De gemeente Amsterdam voert binnen het "Grondbedrijf" de regie op de gebiedsontwikkeling binnen de stad. Dit is een omvangrijk onderdeel waarbinnen veel geld en personele capaciteit omgaat. In het Action Learning Program heeft Esther gekeken naar de mogelijkheid van het toepassen van Portfoliomanagement binnen de portefeuille. Door geld en capaciteit aan conjunctuur te koppelen is geprobeerd om te komen tot een betere korte termijn voorspelling waarin geanticipeerd kan worden op benodigde geldstromen en benodigde vs beschikbare capaciteit. Door onder andere gebruik te maken van een roling wave zou het mogelijk moeten zijn om tot een efficiëntere inzet te komen met een positief productieresultaat. Daarvoor dient de organisatie enigszins te worden aangepast en is een meer betrouwbare planning met betrekking tot de capaciteitsinzet noodzakelijk voor de korte en middellange termijn.

LinkedinBianca Koning-Boekensteijn RPC

Bianca heeft onderzoek gedaan naar het gebruik en toepassing van Project Controls op de standaard projecten bij Liandon, de projectenorganisatie van Alliander. Op basis van interviews met collega project controllers en eigen ervaring in de projecten van Liandon, heeft Bianca een 10-stappen plan gemaakt voor verdere standaardisatie van Project Controls. Een deel van haar stappenplan en aanbevelingen zullen geïmplementeerd worden in de dienstverlening vanuit Project Control op beheersing van deze standaard projecten.

Peter Poort RPC

Een toekomst bestendig competentie profiel voor de project controller, hoe ziet dat eruit? In mijn paper heb ik een antwoord trachten te vinden op deze vraag, door enerzijds in te gaan op de rol die fintech en in bredere zin innovatie speelt in het leven van de project controller. Daarnaast is gekeken welke hard en soft skills voor de project controller van vandaag én morgen van doorslaggevend belang zijn. Belangrijkste bron hiervoor waren de project controllers zelf en hun counterparts, die middels een kwalitatief onderzoek zijn geïnterviewd.

Ernst de Klein RPC

Met mijn ALP heb ik antwoord willen geven op de vraag in hoeverre de Business Case kan bijdragen aan de volwassenheidsambities van projectvoering van ICT projecten binnen het UMC Utrecht. De hieruit voorkomende aanbevelingen hebben onder meer invloed op het centrale besluitvormingsproces, de investeringsbeslissing en de jaarlijkse decentrale afspraken met de Raad van Bestuur wanneer het gaat om batenmanagement. Tevens komen de onderwerpen resourcemanagement en capaciteitsplanning aan de orde. Door de business case een vast onderdeel te maken van het besluitvormingsproces werkt de organisatie toe naar een optimalisatie van het proces en wordt daarmee slagvaardiger. De vraag “willen we dit echt wel” zal nog kritischer beantwoord gaan worden wanneer de eigenaar op basis van het managementcontract gehouden wordt aan de in de business case opgenomen baten. Positieve effecten worden voorzien op de klanttevredenheid omdat met een realistische planning de klant (meer) zekerheid heeft over het moment waarop de gewenste functionaliteiten beschikbaar komen. De organisatie krijgt inzicht in de beschikbare capaciteit van eigen mensen en kan tijdig reageren op de vraag vanuit het huis door de inzet van externe krachten

Naam