sRPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

LinkedinMichiel Koppen RPC

Michiel heeft in zijn scriptie benadrukt dat projectenwerk mensenwerk is en dat, volgens Michiel, daar de meeste aandacht aan moet worden besteed. Michiel: "Je hebt sociologische verbeelding en consensus over die verbeelding nodig. Alle technieken en methoden die nodig zijn om invulling te geven aan beheersing zijn hiervan afhankelijk."

LinkedinMartijn Kuijpers RPC

Martijn heeft zich als projectcontroller bij Tennet in zijn scriptie voor de RPC toegelegd op de uitwerking van de volgende probleemstelling: "Op welke wijze kan een projectcontroller op optimale wijze projecten beheersen die door een contractor worden uitgevoerd?" Tijdens de uitwerking kwamen alle deelgebieden van Projectcontrol voorbij en zijn op een aantal punten concreet de projectbeheersing bij Tennet verbeterd en er kwamen ook nog een paar uitdagingen voor de toekomst tevoorschijn.

Linkedindrs. M.C.M.M. Machielsen RPC

Theo heeft alle aspecten van Projectcontrol, zoals die zijn behandeld in de Opleiding Registered Project Control (RPC), aan bod laten komen in zijn scriptie. Hij was ten tijde van zijn scriptie Projectcontroller bij het ministerie van Defensie. Het doel van dit project was het ontwikkelen, bouwen, testen, certificeren en installeren van een geavanceerd electronisch zelfbeschermingssysteem voor alle 29 Apache gevechtshelicopters. Met deze scriptie en studie heeft Theo een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

LinkedinAndries van Unen RPC

Andries heeft in 2012 zijn scriptie gewijd aan de projectbeheersing binnen Traduco m.b.t. het project: 'Kademuren Modellering Systeem' met als opdrachtgever het Havenbedrijf Rotterdam. Het is een bijzondere casus met de nadruk op de Life Cycle Cost Analise. De LCC analyse vervult op zichzelf een prominente rol binnen het Asset Management gedachtengoed.

LinkedinRicardo H.G. Westenburg RPC

Ricardo heeft in zijn scriptie het onderzoek beschreven dat hij heeft gedaan naar het algemene verloop van projectuitvoeringen binnen Waternet en in het bijzonder de evaluatie van de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De beschrijving en analyse van dit project heeft geleid tot het formuleren van een aantal conclusies en aanbevelingen voor een beter verloop van investeringsprojecten binnen Waternet in de toekomst.

Linkedining. Eric P. Zonneveld RPC

Eric heeft niet alleen een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe Projectcontrol beter gepositioneerd kan worden in de organisatie. Maar ook hoe hij, op een praktische en complete manier, een integrale beschrijving kon maken van de beheersing en besturing van de beheersaspecten Tijd, Geld en Scope bij Tata Steel.

LinkedinEvert Schipper RPC

Evert heeft voor zijn scriptie een analyse gemaakt van de toepassing van het Projectcontrolmodel op het Project Stadskantoor Middelen in Utrecht. Hij heeft alle elementen van Projectcontrol de revue laten passeren en heeft goed gekeken naar de toepassing. Waar gaat het goed, waar zijn verbeteringen mogelijk en welke?

Paul Ketelaar RPC

Paul Ketelaar, heeft zich verdiept in het onderwerp Best Value Procurement (BVP) en wat voor gevolgen dit heeft voor de projectbeheersing. Wat veelal onderbelicht is de fase na aanbesteding, wat heeft BVP voor impact op de diverse teamrollen “loslaten” en de opdrachtnemer de leiding geven als expert. En daarnaast je verantwoording als opdrachtgever goed in te kunnen vullen en daarmee in control zijn. Paul heeft een goede koppeling gelegd vanuit de abstractie van de theorie naar de praktijk, waarbij hij de diverse dilemma’s heeft benoemd en deze tevens naar waardevolle aanbevelingen vertaald.

LinkedinBob van Bommel RPC

Bob heeft in zijn Action Learning Project gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe zou ERA Contour haar projectcontrollers anno 2018 beter kunnen positioneren binnen haar organisatie en wat levert dit op. Om deze vraag te beantwoorden heeft hij onderzoek gedaan naar de beschreven theorieën over projectbeheersing en deze vervolgens toegepast binnen de organisatie ERA Contour. Uit het onderzoek is gebleken dat niet alleen de positie van de projectcontroller veranderd moet worden, maar om eerder in het procesbrokken te raken zullen er ook wijzigingen in de werkzaamheden van de projectcontroller noodzakelijk zijn.

Peter Poort RPC

Een toekomst bestendig competentie profiel voor de project controller, hoe ziet dat eruit? In mijn paper heb ik een antwoord trachten te vinden op deze vraag, door enerzijds in te gaan op de rol die fintech en in bredere zin innovatie speelt in het leven van de project controller. Daarnaast is gekeken welke hard en soft skills voor de project controller van vandaag én morgen van doorslaggevend belang zijn. Belangrijkste bron hiervoor waren de project controllers zelf en hun counterparts, die middels een kwalitatief onderzoek zijn geïnterviewd.

Naam