RPC Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding ‘RPC’ achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

Wim Mulder RPC

Wim Mulder koos als onderwerp voor zijn paper Beheersing Design & Build contract bij woningcorporaties: grip op proces, kwaliteit en product’. Zijn onderzoek voerde Wim uit bij GroenWest, een middelgrote woningcorporatie met ongeveer 12.000 woningen met haar kantoor in Woerden. Het doel van zijn onderzoek was het ontwikkelen van een kader voor het beheersen van een DB-contract. De projectorganisatie en de afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten passen bij de gekozen contractvorm. Zo wordt adequaat sturen en beheersen van projecten op tijd, geld, kwaliteit en risico’s mogelijk.

Mariëlle Bos RPC

Mariëlle Bos onderzocht de rol van de projectcontroller. Hoe en wat kan een projectcontroller bijdragen aan een succesvol project? Een onderzoek wat zich richtte op de vaardigheden en competenties van de projectcontroller, waarbij zij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de projectcontroller in verschillende projecten onderzocht en zich verdiepte in de vraag welke soft skills heeft een projectcontroller nodig heeft? Zij verrichtte haar ALP-onderzoek binnen Tata Steel in IJmuiden.

Jelle van der Laan RPC

Jelle heeft met als basis het project Vervanging Noordzeebrug, Werkbestek 2012-57 kunstwerken en wegen, de volgende onderzoeksdoelstellingen uitgewerkt: Hoe inzicht te krijgen in: 1. de oorzaken van het ontstaan van frictie binnen bouwcombinaties en de oorzaken van stagnaties 2. de Projectrisico’s en de beheersing van de belangrijkste risico’s als Tijd en Geld 3. het bewerkstelligen van zelfstandiger werkende projectteams 4. het bewerkstelligen en borgen van vertrouwen

Elisabeth Homsma RPC

Elisabeth verdiepte zich in de projectbeheersing van de provincie Fryslân. Projectrisicobeheersing, monitoring financiele voortgang d.m.v. Earned Value en een onderzoek naar instrumenten (software), welke het beste kunnen worden ingezet om dit te ondersteunen, leidde tot een heldere analyse en advies aan directie, die het advies overnam. Elisabeth onderzocht de functie ‘projectcontrol’ en de rol van de projectcontroller binnen de provinciale organisatie en betrok in haar onderzoek een aantal klassieke concepten en opvattingen over ‘control’. Het leidde er o.a. toe dat de rol van de projectcontroller in haar organisatie belangrijker werd, dat projectcontrollers eerder bij projecten worden betrokken en een bredere taak en verantwoordelijkheid hebben gekregen, omdat projectmanagers de meerwaarde van hun inbreng op waarde weten te schatten.

Richard Altepost RPC

Richard Altepost werkt voor de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) waar hij binnen het vastgoedbedrijf o.a. onderzoek deed naar de stand van zaken van projectbeheersing van vastgoedprojecten, naar de toepassing van Earned Value Management en het gebruik van PRINCE2. Richard geeft aanbevelingen voor het verbeteren van projectbeheersing van het investeringsprogramma van de VU 2012-2020, zowel op het gebied van de administratieve organisatie als voor wat betreft de rol van de projectcontroller.

Annemieke Sindorf RPC

Annemieke deed onderzoek naar hoe projectbeheersing kan worden verbeterd om meer grip te krijgen op de ICT-projecten van waterbedrijf Evides. Aspecten als multiprojectorganisatie, scope-control van ICT-projecten, prioritering, risicobeheersing zijn belicht en uitgediept. Is Agile een bruikbare methode om ICT-projecten beter te sturen en beheersen binnen Evides? Annemieke besteedde daarnaast nadrukkelijk aandacht aan de organisatie en de menskant van samenwerken in projecten. Een complete paper waarmee het waterbedrijf een heldere analyse en advies in handen heeft voor de verbeterde beheersing van haar ICT-projecten.

Wim van Loon RPC

Met bezieling heeft Wim uitgebreid antwoord gegeven op de probleemstelling: “Hoe kan in een project een betrouwbare en volledige prognose worden opgesteld?” Het hoofddoel van een goede prognose is om een project te kunnen toetsen en sturen met als einddoel het gewenste resultaat of beter. Een Earned Value Management (EVM) controlesysteem is het best bruikbaar, omdat scope, tijd en kosten allen in één systeem worden bewaakt en worden uitgedrukt in meetbare waarden. Wim heeft toegelicht hoe dit op een goede manier toe te passen.

Drs. Bc. Siebe Vos RPC

Siebe heeft de Beste Paper Ward 2015 gewonnen met zijn scriptie over: “Hoe om te gaan met onzekerheid binnen projecten?” Hij heeft met zijn scriptie een advies uitgebracht aan de Gasunie om de werkwijze voor het vaststellen van een verantwoord projectbudget en het effectief omgaan met onzekerheid binnen projecten te verbeteren. Het project Beverwijk – Wijngaarden, de aanleg van een 90 kilometer gasleiding met een diameter van één-meter-twintig, wordt in dit onderzoek als referentie gebruikt.

John Kerstjens RPC

John Kerstjens onderzocht in Systems Engineering en de relatie met projectbeheersing binnen het IPM team Cluster Onderhoud Nat Zuid Nederland van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat sluit haar contracten met aannemers op een andere manier (op basis van UAV-GC) dan vroeger en de contractbeheersing vindt plaats op basis van SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing). Ook de borging van de interne kwaliteit (IKB – Interne KwaliteitsBorging) is aan verandering onderhevig. Om al die veranderingen op een efficiënte wijze te implementeren in het project heeft de Manager Projectbeheersing van de Projectmanager de opdracht gekregen om de processen opnieuw te analyseren om tot een inrichting te komen op basis waarvan het programma gestuurd en de projecten uitgevoerd kunnen worden. De Manager Projectbeheersing heeft hierin advies gevraagd met betrekking tot de methodiek om tot een bevredigend resultaat te komen. In hoeverre kunnen Systems Engineering technieken de basis vormen voor een analyse methodiek om te komen tot een doelgerichte projectinrichting? Het antwoord beschrijft John in zijn Action Learning Paper.

Anges Iley RPC

Agnes heeft de implementatie van de nieuwe richtlijn (en de impact hiervan) beschreven: “Sturen en verantwoorden nieuwe stijl”, die door het concern Rotterdam is opgesteld. Tegelijkertijd waren er door bezuinigingen reorganisaties doorgevoerd en de mensen moesten gaan werken met een nieuw administratief systeem. Hoe zorg je er niet alleen voor dat projecten in zo’n veranderende context in control blijven, maar ook dat de projectbeheersing ook nog aanmerkelijk verbetert? Agnes heeft dit uitgewerkt in haar scriptie.