RPC Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding ‘RPC’ achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

Tom Hoving RPC

Tom is werkzaam bij Vialis een onderdeel van de Volker Wessels groep. Vialis is een service provider werkzaam in het domein infrastructuur en mobiliteit. Een omgeving die verandert van het leveren en aanleggen van verkeerstechnische installaties naar full service oplossingen voor (duurzame) mobiliteitsvraagstukken; uitdagingen én kansen die vragen om expertise en intelligente oplossingen. Eén van de belangrijkste assets in de bedrijfsvoering en projectrealisatie is het tijdig beschikbaar hebben van voldoende expertise; personeelsplanning en capaciteitsinzet op de projecten is dan ook cruciaal voor de voorspelbaarheid van de behoefte en beheersing van de realisatie op de projecten. Tom heeft zijn ALP aan deze uitdaging gewijd en aan de hand van een aantal onderzoeksvragen een degelijke analyse gemaakt waarmee hij verbetervoorstellen kon doen. Een relevant strategisch vraagstuk voor de organisatie op een goede manier uitgewerkt en verdedigd.

Milan Gras RPC

Milan startte in het YER Project Control traineeship en werkt inmiddels als projectcontroller bij ENGIE Services Zuid B.V. ENGIE Services Nederland is marktleider in de technische dienstverlening, heeft zo’n 6200 medewerkers en houdt zicht bezig met het ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren van innovatieve en integrale technologie-oplossingen en services. De paper waarmee Milan zijn opleiding afsloot behandelt het vraagstuk hoe ENGIE ervoor kan zorgen dat het samen met de klant tot een zo’n optimaal eindresultaat komt binnen een nieuwe contractvorm ‘de Transparante Samenwerking’. In zijn onderzoek vergeleek hij de meer traditionele contractvormen welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden gehanteerd met de vernieuwende aanpak waarmee zijn organisatie projecten met enkele grote opdrachtgevers uitvoert. Naast de cultuuraspecten welke voor deze transparante samenwerkingsvorm cruciaal zijn, vertaalde hij deze nieuwe samenwerking ook – aan de hand van enkele voorbeelden – naar de klassieke beheersaspecten, waaronder tijd, geld, risico’s en de impact op scopebeheersing. Milan toonde aan dat een verregaande open samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk, onder een aantal voorwaarden, succesvol kan zijn en een volwaardig alternatief voor de gebruikelijke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie in de aannemerij.

Francis Craane RPC

Het beheersen van onderzoeksprojecten bij een universiteit is niet eenvoudig. Hoe beoordeel je een goed onderzoeksvoorstel – vanuit het management en control – wanneer de inhoudelijke hoogwaardige kennis bij de onderzoekers ligt. En hoe bewaak je de uitvoering van het voorstel binnen de kaders tijd en geld? Ter afronding van de opleiding “Registered Project Controller” (RPC) verrichtte Francis Craane onderzoek naar de mogelijkheden om projectsucces te vergroten door het proces van het opstellen van projectvoorstel waarbij de FLAT-check een onderdeel is van het totale proces aan te passen. Door de FLAT-check aan de hand van een standaard projectmanagement methodiek te implementeren en te blijven volgen, kan de kans op risico’s in projectfinanciering verkleind worden met een hogere kans op succesvolle projecten (binnen het kader geld en risico). Op 3-9-2020 verdedigde hij zijn paper op overtuigende wijze. Een mooie ALP en prima verdediging, gefeliciteerd Francis met dit behaalde resultaat!

Robin Britsemmer RPC

Robin Britsemmer heeft op overtuigende wijze zijn RPC-opleiding afgerond met een uitstekend Action Learning Paper wat hij op 7 juli 2020 verdedigde. Robin onderzocht de Integrale programmabeheersing bij Waternet en de mogelijkheden de beheersing te verbeteren bij het programma Aquathermie. Het programma Aquathermie is eén van de strategische programma’s in de transitieopgave. Robin onderzocht de voor – en nadelen van verschillende methodieken van programmabeheersing en de toepassing hiervan binnen de organisatie. De ALP kenmerkt zich door een gedegen probleem- doel en vraagstelling, een meervoudig onderzoek en een duidelijke koppeling tussen de strategische relevantie voor Waternet met de aanbevelingen van Robin naar aanleiding van zijn onderzoek. In zijn onderzoek en verdediging toont Robin aan project- en programmabeheersing integraal en op senior niveau te kunnen doorgronden, analyseren en toepassen. Een eindwerkstuk waar de examinatoren een hoge waardering aan toekenden!

Tessa Evers Zuidweg - Dobbelsteijn RPC

‘Risicobeheersing op het project Afsluitdijk verbeteren’ was de uitdaging waar Tessa haar afstudeerpaper (ALP) aan heeft geweid. Tessa werkt als projectcontroller op dit project voor CroonWolter & Dros van de TBI groep. CWD is als onderaannemer van het consortium Levvel (Van Oord, BAM en Rebel) gecontracteerd om de ondersteunende elektrische installaties op de sluiscomplexen Lorentz te Kornwerderzand en Stevin te Den Oever te leveren. Tessa heeft haar ALP gedegen aangepakt en uitgewerkt. Een goed verzorg werkstuk, zorgvuldige onderzoek aanpak en een gedegen literatuuronderzoek wist zij te vertalen naar de (project)risicobeheersing binnen haar organisatie en in het bijzonder het project. Tessa overtuigde de begeleiders van haar (vak)kennis en inzichten waar het gaat om de huidige en wenselijke inrichting en uitvoering van projectrisicobeheersing, als onderdeel van integrale projectbeheersing. Naast de wat technischer aspecten van projectrisicobeheersing (de ‘blauwe kant’) toonde zij ook het belang van de cultuuraspecten en houding en gedrag als voorwaarde voor het goed toepassen van projectrisicobeheersing.

Vincent van de Scheur RPC

Een RPC-er is een sr. professional in het vakgebied Integrale Projectbeheersing. In de samenwerking tussen PCO en YER is de route naar dit niveau in het Young Talent Program op een gedegen manier opgenomen en georganiseerd. De kandidaten worden na zorgvuldige selectie geplaatst bij een opdrachtgever, waar zij de rol van projectcontroller vervullen. Daarnaast doorlopen zij een intensief ontwikkelprogramma, waarin onder andere de Opleiding Project Control (OPC) en vervolgens de Registered Project Control (RPC) opleiding zijn opgenomen. Eén van de eerste kandidaten die op overtuigende wijze dit traject heeft afgerond is Vincent van de Scheur. Vincent heeft zich bij zijn opdrachtgever/werkgever bezig gehouden met de vraag ‘hoe maatregelen te bedenken om tot een goede sturing en juiste Prognose Einde Werk voor de onderhoudscontracten in beheer en exploitatiecontracten te komen?’ Hij heeft de bestaande situatie kritisch geanalyseerd en zich verdiept in alle relevante theoretische aspecten. Door middel van gestructureerd en overtuigend onderzoek naar de behoeften van de stakeholders heeft Vincent zich een beeld gevormd van de soll-situatie. Laatste heeft hij daarna voor alle beheersaspecten uitgewerkt en aanbevelingen gedaan voor verdere uitwerking en toepassing. Een heldere vraagstelling, grondige aanpak (onderzoek) en gedegen uitwerking van dit beheersvraagstuk. Prettig verwoord in een werkstuk en met verve ten overstaan van de beide examinatoren verdedigd. Proficiat Vincent!

Tijmen Aaftink RPC

Via een online verbinding examen doen voor de opleiding Registered Project Controller; Tijmen Aaftink van YER had op vrijdag 24 april jl. de primeur. Tijmen werkt als projectcontroller bij Boskalis Marine Services. In zijn ALP- onderzoek is antwoord gegeven op de vraag: ‘Hoe kan Marine Services in control blijven bij het toenemende aantal complexe projecten?’ Tijmen onderzocht welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden om tijdig bij te kunnen sturen bij de projecten; van verantwoordingsrapportage naar sturingselement. Na een presentatie als introductie werd het examengesprek door Marcel Seijner en Eric Kemperman gevoerd over het eindproduct (de Paper), de totstandkoming ( het proces) en de afwegingen (analyse) welke Tijmen heeft gemaakt om te komen tot zijn conclusies en aanbevelingen. Tijmen wist de beide examinatoren te overtuigen en leverde een gedegen prestatie als slot van zijn leerproces. Na eerst de Opleiding Project Control (OPC) te hebben gevolgd, rondde hij hiermee succesvol – en als eerste YER-kandidaat – zijn RPC-opleiding af. Op de afsluitende traditionele vraag, die de examinatoren elkaar na de verdediging stellen ‘Zou je deze kandidaat met een gerust hart naar een complex project sturen voor de projectbeheersing?’, konden beide examinatoren met een volmondig ‘Ja!’ antwoorden.

Patrick Schmeits RPC

In zijn ALP heeft Patrick kritisch gekeken naar de managementrapportages van een groot bouwproject. In dit project – een grote woontoren met verschillende commerciële ruimten in het centrum van Utrecht – werden veel data verzameld. De huidige rapportage is getoetst of deze toereikend is om het project hiermee te kunnen sturen. Patrick heeft een gedegen analyse gemaakt van alle beheersaspecten van het project. Hierbij heeft hij zich als doel gesteld om een werkende integrale projectrapportage te ontwikkelen die ervoor zorgdraagt dat de juiste gegevens worden besproken tijdens de rapportagebespreking, zodat deze een volledig actueel beeld van de status van het project weergeeft. In zijn eindwerkstuk komen alle aspecten van integrale projectbeheersing aan bod en toont hij dat hij de rol van projectcontroller op een zodanige wijze weet in te vullen dat hij van meerwaarde is in de sturing en beheersing van dit project. Tijdens de verdediging van de ALP heeft hij dit nogmaals op overtuigende wijze aan de examinatoren laten zien.

Harrie Blauwgeers RPC

Theo de Jager heeft zijn post-WO Registered Project Controller opleiding met een uitstekende ALP afgesloten. Theo, die als businesscontroller werkzaam is bij Hogeschool Van Hall Larenstein, onderzocht de bedrijfsvoering binnen zijn organisatie en in het bijzonder de koppeling tussen strategie van de Hogeschool en de selectie en uitvoering van onderzoeksprojecten. Hierin zocht hij naar verbetermogelijkheden in zowel de hardere beheersaspecten (aan de hand van PRINCE2) als de zachtere beheersaspecten (aan de hand van Projectmatig Creëren) Leuk was het om te zien dat hij bij collega RPC-ers in zijn netwerk, ook werkzaam in de wereld van onderzoeksprojecten, is gaan sparren om vernieuwende inzichten op te doen die hem konden helpen met zijn onderzoek. Hij wist door middel van diverse onderzoeksvormen, overtuigende analyse en heldere conclusies en aanbevelingen de examinatoren te overtuigen. Theo leverde een mooi verzorgde ALP af van hoge kwaliteit. Zijn aanbevelingen zal hij voorleggen aan de leiding van de Hogeschool en zullen zeker kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sturing en beheersing van onderzoeksprojecten.

Carla Vogelaar RPC

Carla Vogelaar is projectcontroller bij het vastgoedbedrijf van de Universiteit van Leiden. Op maandag 10-2-2020 verdedigde Carla met succes haar Action Learning Paper voor de 1e begeleider Michael Blokland en de 2e begeleider Eric Kemperman. Vastgoedprojecten voor een grote universiteit (Leiden, 6.700 medewerkers en 29.520 studenten) zijn complexe uitdagingen; niet alleen moeten de gebouwen aan alle functionaliteiten voldoen om grote groepen gebruikers te huisvesten, maar door de unieke cyclus van het academisch jaar krijgen ‘tijdigheid’ en ‘beschikbaarheid’ een extra dimensie. Carla onderzocht hoe de overdracht van het projectresultaat geregeld wordt binnen de Vastgoedorganisatie, welke communicatiemomenten zijn er en hoe is dat geborgd in de systemen? Door het stellen van deze vragen kwam er een nieuwe vraag bij: ‘ hoe komen projecten tot stand en hoe zijn zij ingericht’? Zij deed gedegen onderzoek naar deze vragen en schreef er een heldere paper over, die zij met overtuiging en een zekere senioriteit als professional in het vak Project Control wist te verdedigen. Mooi als afstudeerresultaat, mooi ook dat haar aanbevelingen inmiddels in de bedrijfsvoering van het vastgoedbedrijf worden opgenomen. Een succesvol traject waarin zij bewees het vak te verstaan.