RPC Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding ‘RPC’ achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

Dennis A. Pruim RPC

Dennis heeft op zijn scriptie geschreven met als doel: Proberen aan te tonen dat de projectscope na de offertefase en/of het opstellen van een businesscase minstens zo belangrijk is als het bewaken ervan tijdens de uitvoering. Misschien zelfs belangrijker! Dennis: “Door gebrek aan aandacht voor een goed wijzigingsbeheer en scopebewaking, heb ik bij veel projecten de marges zien verdampen. Er werden zelfs verliezen geleden door het, onder andere, niet goed op orde hebben en/of bewaken van de scope.”

Ronald H.H. Ursem RPC

Ronald heeft op een gedegen manier onderzocht of CRSA de juiste risicomanagementmethode is voor het UWV, dat op dat moment (2012) moest dealen met een dalend budget, terwijl de werkzaamheden in de toekomst zouden toenemen. Ook heeft Ronald gekeken of CRSA een bijdrage kan hebben in de kostenreductie en het voorkomen van falen van projecten in de toekomst.

Herbert Janssen RPC

Herbert Janssen schreef zijn Action Learning Paper (ALP) over de opzet van een projectbeheersingssysteem voor ruimtelijke projecten van de gemeente Overbetuwe. Voor zijn werkstuk onderzocht hij alle beheersaspecten, de stand van zaken bij de gemeente en hoe deze kunnen worden verbeterd door middel van een eenduidig (projectcontrol)systeem en werkwijze. Zijn onderzoek en werkstuk biedt een heldere en praktische leidraad voor iedereen die zich binnen een middelgrote overheidsorganisatie (gemeente) wil bezighouden met het verbeteren van de beheersing van ruimtelijke projecten.

Erik Warta RPC

‘Veel projecten zijn onderhevig aan scopeaanpassingen door een gebrekkige stakeholderanalyse in de voorbereiding’. Dat was de ervaring die Erik Warta had vanuit een groot aantal projecten waar hij in zijn loopbaan bij betrokken was geweest. Het gevolg was aanpassingen van de scope, wat weer leidde tot vertraging en kostenstijging. Erik onderzocht binnen zijn projecten bij TATA Steel wat de relatie was tussen de stakeholderanalayse en de scopevorming. Binnen de PM-kaders en in een complexe technische omgeving een relevant onderwerp voorprojectsucces en project control. Aan de hand van een theoretische analyse, praktijkonderzoek en eigen ervaringen geeft hij in zijn ALP een mooi inzicht in deze relatie en de effecten hierop op de klassieke beheersaspecten. Hij sluit zijn ALP af met heldere conclusies en aanbevelingen. Een ALP waar menig collega projectcontroller die met dit herkenbare probleem worstelt plezier aan kan beleven.

Stanny Schapendonk RPC

Stanny heeft vanuit zijn grote praktijkervaring met vooral bouw en infrastructurele projecten onderzoek gedaan naar de vraag: “Hoe krijg je snel inzicht in de betrouwbaarheid van de eindprognose van projecten?” Uit deze vraag volgden drie deelvragen, waarop Stanny niet alleen antwoord geeft, maar waarbij hij ook aangeeft wat je allemaal kunt doen om deze vragen beantwoord te krijgen: 1. Welke factoren spelen een rol bij het vaststellen van een eindprognose? 2. Hoe kunnen deze factoren worden toegepast om de betrouwbaarheid te toetsen? 3. Welke onderwerpen zijn minder belangrijk bij een due diligence, maar geven wel een indicatie?

Rene E. van der Hout RPC

René heeft zijn verworven kennis m.b.t. Projectcontrol losgelaten op het project van Unica: de nieuwbouw van de HAN in Nijmegen met een oppervlakte van ongeveer 32.500 m2. Alle beheersaspecten kwamen aan de orde. Nadruk van zijn scriptie was de procesbeschrijving van het verwerken van een WPS en PBS in een MS-project planning om een S-curve te creëren. Hiermee kon een prognose gemaakt worden in relatie tot de werkelijk gemaakte kosten en gereedheid. In zijn scriptie gaf René ook veel aandacht aan het functioneren van het team en de teamsamenstelling. “Het succes van het project is mede afhankelijk van de personen die onderdeel uitmaken van het projectteam. Met een Belbin test kunnen er nieuwe inzichten ontstaan, waarmee het team geoptimaliseerd kan worden.”

Michiel Koppen RPC

Michiel heeft in zijn scriptie benadrukt dat projectenwerk mensenwerk is en dat, volgens Michiel, daar de meeste aandacht aan moet worden besteed. Michiel: “Je hebt sociologische verbeelding en consensus over die verbeelding nodig. Alle technieken en methoden die nodig zijn om invulling te geven aan beheersing zijn hiervan afhankelijk.”

Martijn Kuijpers RPC

Martijn heeft zich als projectcontroller bij Tennet in zijn scriptie voor de RPC toegelegd op de uitwerking van de volgende probleemstelling: “Op welke wijze kan een projectcontroller op optimale wijze projecten beheersen die door een contractor worden uitgevoerd?” Tijdens de uitwerking kwamen alle deelgebieden van Projectcontrol voorbij en zijn op een aantal punten concreet de projectbeheersing bij Tennet verbeterd en er kwamen ook nog een paar uitdagingen voor de toekomst tevoorschijn.

Ricardo H.G. Westenburg RPC

Ricardo heeft in zijn scriptie het onderzoek beschreven dat hij heeft gedaan naar het algemene verloop van projectuitvoeringen binnen Waternet en in het bijzonder de evaluatie van de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De beschrijving en analyse van dit project heeft geleid tot het formuleren van een aantal conclusies en aanbevelingen voor een beter verloop van investeringsprojecten binnen Waternet in de toekomst.

Gert Bakker RPC

Gert heeft zijn scriptie benut voor de organisatie Waternet, om te onderzoeken hoe Projectcontrol en programmabeheersing in, zowel een veranderende organisatie als omgeving, verbeterd en het beste vormgegeven kan worden. Uit zijn scriptie zijn een aantal adviezen en aanbevelingen gekomen, waarmee een bijdrage is geleverd aan een betere projectbeheersing binnen Leidingwerken Waternet.